SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty literaturoznawcze: Warsztat naukowy historyka literatury XX i XXI wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty literaturoznawcze: Warsztat naukowy historyka literatury XX i XXI wieku
Kod przedmiotu 08.0-WH-LiterT-WL-XX iXXIw-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką prozy rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku. Był to moment kształtowania się nowego oglądu rzeczywistości

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Cykl zajęć "Mała proza rosyjska przełomu XIX-XX wieku – próba interpretacji” ma za zadanie zapoznanie studentów z procesem rozwoju tego gatunku prozy rosyjskiej w momencie kształtowania się nowego oglądu rzeczywistości. W cyklu kolejnych zajęć, poczynając od informacji o stanie prozy rosyjskiej we wcześniejszym okresie, przeanalizowane zostaną utwory m.in. takich autorów jak: M. Leskow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, L. Tołstoj, A. Czechow, I. Bunin, I. Babel, M. Gorki, L. Andriejew, A. Płatonow, M. Zoszczenko Każdy z twórców zostanie zaprezentowany jako osobowość twórcza, ze wskazaniem specyfiki jego maniery pisarskiej.      

Metody kształcenia

Zajęcia w formie dyskusji z elementami prezentacji krótkich referatów przedmiotowych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, kolokwium, egzamin.

Literatura podstawowa

 

  1. Literatura rosyjska, pod red. M. Jakóbca, T. 1, 2, Warszawa 1971
  2. История русской литературы, в 4 т., (т. 2, 3, 4,), Под ред. Н. Пруцкова, Ленинград 1984
  3. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 2002. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

 

Literatura uzupełniająca

 

 

Русская литература XX века. Школы..., под ред. С. Тиминой. Санкт-Петербург 2002

 

 

 

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 15-02-2019 17:28)