SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: hiszpański I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański I
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-H1-Ć-S14_gen0EXLH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie biegłości A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Produktywne i receptywne sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze  słuchu, czytanie i pisanie w zakresie tematyki życia codziennego i relacji interpersonalnych, na poziomie A1.

2. Podstawowe elementy języka (wyrazy, zwroty, struktury idiomatyczne) niezbędne dla zrozumienia ogólnego  i szczegółowego sensu tekstu i realizacji sprawności produktywnych: mówienia i pisania.

3. Integracja sprawności rozumienia ze słuchu z innymi sprawnościami: mówieniem, czytaniem i pisaniem.

4.Podstawowe czasy i struktury gramatyczne (np. czas teraźniejszy trybu oznajmującego czasowników regularnych i wybranych nieregularnych, rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki: osobowe,wskazujące, dzierżawcze... etc.).

5. Podstawowe wiadomości o specyfice kulturowej Hiszpanii i krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Metody kształcenia

Praca z podręcznikiem i z dokumentem autentycznym (wybrane teksty mediatyczne); dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie kontroli bieżącej (zadania ustne i pisemne) oraz kontroli okresowej – pisemnej (sprawdziany cząstkowe).   Warunkiem zaliczenia ćwiczeń  jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego, pozytywne oceny z obowiązkowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności językowych.  Na semestralną ocenę końcową składają się wyniki osiągnięte ze sprawdzianów (60%) oraz kontroli bieżącej na zajęciach (40%).

Literatura podstawowa

  1. Encinar, A., Uso interactivo del vocabulario, Edelsa, Madrid, 2010.
  2. Martin Peris, E. i Sans Baulenas, N., Gente 1, Difusión, Barcelona,  2004.
  3. Mateo, F. i Rojo Sastre A.J., El arte de conjugar en español, Hatier, Paryż, 1984.
  4. Munday,J., Lanzer, H. i Gordon, A.L., Aktywny słownik języka hiszpańskiego, Oxford University Press//
    Wyd. polskie Lektor, 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. Palencia, R. Uso de la gramática española., Edelsa, Madrid, 2001.
  2. Palomino, M.A., Chicos, chicas 1 i 2, Edelsa, Madrid, 2002.
  3. Wybrane teksty prasowe i krótkie dokumenty życia codziennego (m.in. afisze, ogłoszenia, e-maile)

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 17:17)