SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: włoski II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: włoski II
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-W2-Ć-S14_genI5SWV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie znajomości języka włoskiego na poziomie A1 (docelowo, po czterech semestrach A2-B1 (podstawowy – średnio zaawansowany) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 

Wymagania wstępne

Wstępna znajomość języka włoskiego na poziomie A1.

Zakres tematyczny

  • Funkcje komunikacyjne (ustne i pisemne): opis wnętrz, zarezerwowanie pokoju w hotelu, precyzyjne określanie czasu, przedstawienie nawyków i czynności zwyczajowych, opisanie typowego planu dnia, pogody, minionego weekendu.
  • Elementy gramatyki praktycznej: przyimki ściągnięte, czasowniki zwrotne (presente indicativo), zaimki w funkcji dopełnienia bliższego, struktura stare + gerundio, przysłówki czasu i ilości, odmiana regularna i nieregularna w passato prossimo, wybór czasownika posiłkowego.
  • Elementy leksykalne i realioznawcze: dom i hotel, słownictwo związane z uniwersytetem i studiami, pory roku; Włosi i czas wolny, klimat we Włoszech, włoski dzień.
  • Doskonalenie wymowy oraz słuchania ze zrozumieniem i wyszukiwania potrzebnych informacji w oparciu o ćwiczenia słuchowe.

Metody kształcenia

Ćwiczenia (pisemne, ustne), odgrywanie ról – drama, praca z autentycznym tekstem (zaadaptowanym dla początkujących), dyskusja, zagajenie, praca w parach i grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: na podstawie aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych i wykonania pozostałych zadań (pisemnych oraz ustnych) określonych przez prowadzącą.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

A. Mazzetti, M. Falcinelli, B. Servadio, N. Santeusanio, Qui Italia.it. Corso di lingua italiana per stranieri. Livello elementare, Mondadori Education: Le Monnier, Milano-Cermenate 2017 (wyd. VII).

Literatura uzupełniająca

1. M. La Grassa, L'italiano all'università 1. Corso di lingua per studenti stranieri (A1-A2), Edilingua, Roma 2011

2. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2008.

3. A. Opolska-Waszkiewicz, Włoski w cztery tygodnie, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2005.

4. F. Colombo, L’italiano con... giochi e attività. Livello elementare, ELI, Recanati 2002.

5. A. M. Errico i in., Twoje testy. Język włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

6. M. A. Söllner, P. Bernabei-Dangelmaier, Gramatyka włoska z ćwiczeniami, Langenscheidt, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 13:47)