SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy komunikacji językowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy komunikacji językowej
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-PKJ-Ć-S14_gen04251
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zrozumienie złożonej natury języka oraz mechanizmów rządzących komunikacją językową. Nabycie umiejętności dostrzegania i rozumienia relacji pomiędzy różnymi elementami komunikacji językowej. Zrozumienie natury nabywania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. Rozwijanie własnych kompetencji komunikacyjnych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej A1.

Zakres tematyczny

1. Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji językowej.
2. Schemat komunikacji językowej.
3. Kody.
4. Znaki.
5. Sposoby komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna).
6. Kompetencje komunikacyjne.
7. Znaczenie jednostek systemu a znaczenie wypowiedzi (akty mowy).
8. Znaczenie systemowe a znaczenie pragmatyczne.
9. Znaczenie leksykalne a znaczenie tekstowe
10. Znaczenie a intencja wypowiedzi.
11. Kultura języka, uzus językowy, norma językowa, błąd językowy.
12. Styl językowy a stylizacja językowa.
13. Współczesna nowomowa.
14. Pułapki w poprawnym komunikowaniu

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacje, praca z tekstami źródłowymi, krytyczna analiza, dyskusja, debata.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe zaliczenia bieżącego materiału ćwiczeniowego w formie krótkich testów (elementy teorii). Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Grzegorczykowa R., (2010), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, W-wa: PWN.
2. Markowski A., (2007), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, W-wa: PWN.
3. Drejem A., (2002), Kultura żywego słowa. Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studenta, Wałbrzych: WPWSZ.
4. Piekarczyk W., (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, W-wa: WAiP.
5. Bugajski M., (2007), Język w komunikowaniu, W-wa: PWN.

Literatura uzupełniająca

1. Conseil de l’Europe, (2002), Le cadre européen commun de référence pour les langues. Les langues vivantes : apprendre, enseigner, évaluer. Didier.
2. Dakowska M., (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
3. Alvarez, G. (1989), Concepts linguistiques en didactique des langues, Centre International de recherche sur le bilinguisme, Québec.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 11:12)