SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka francuskiego III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego III
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-PNJF3-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka francuskiego 3 - Pisanie i gramatyka - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 3 - Rozumienie tekstu pisanego - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 3 - Mówienie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 3 - Rozumienie ze słuchu - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 3 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Osiągnięcie poziomu B2 znajomości języka francuskiego według kryteriów Europejskiego Systemu Oceny Kształcenia Językowego w sprawności redagowania tekstu pisanego i poprawności gramatycznej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia trzeciego semestru studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Formułowanie tekstów o charakterze informacyjno-opisowym, krytycznych lub polemicznych z detalicznymi szczegółami. Dobór leksyki pozwala na zindywidualizowanie wizji dotykanej problematyki. Umiejętność obrony własnych tez, kwestionowania opinii odmiennych oraz wzięcia pod uwagę elementów hipotetycznie możliwych.
Opanowanie biegłego stosowania w różnych kontekstach wszystkich trybów i czasów języka francuskiego używając różnych stylistycznie i formalnie zdań prostych i złożonych niezbędnych na poziomie B2.

Rozumienie dowolnych treści książkowych, prasowych o różnych punktach widzenia współczesnej rzeczywistości. Lektura i analiza dłuższych form literackich prozatorskich i poetyckich.

Umiejętność spontanicznego reagowania w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, w tym nieoczekiwanych lub problemowych. Skuteczne komunikowanie się z różnymi interlokutorami, uzasadnianie własnych opinii i przekonywanie. Formułowanie dłuższych i szczegółowych wypowiedzi w zakresie własnych obszarów zainteresowań.

Pełne zrozumienie długich form języka mówionego w zakresie języka standardowego. Śledzenie dowolnej dyskusji na tematy współczesne, dzienników radiowych i telewizyjnych ze standardowym słownictwem dnia codziennego.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, debata, rundka, burza mózgów, technika ról i symulacja, ustne oraz pisemne ćwiczenia reprodukcyjne i produkcyjne, pisanie kreatywne, techniki ludyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego III odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, kontroli bieżącej (prace pisemne, prezentacje ustne, itp).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego III.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego III jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład kursu oraz pozytywna ocena z egzaminu, złożonego z części pisemnej i ustnej.
Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Augé H., Borot, M.-F. et Vielmas, M. Jeux pour parler jeux pour créer, CLE International, Paris:. 1989.
2. Dortu Jean-Claude, Une classe de rêve, CLE International, Paris, 1986.
3. Héril, Alain i Mégrier, Dominique, Atelier d’écriture pour la formation d’adultes, RETZ, Paris, 2002.
4. Julien, Patrick, Activités ludiques, CLE International, Paris, 1988.
5. Lamailloux, Pierre, Arnaud, Marie-Hélène i Jeannard, Robert, Fabriquer des exercices de français, Hachette Education, Paris, 1993.
6. Monnerie, Anne, Le français au présent. Grammaire, Didier/Hatier, Paris, 1987.
7. Sorez, Hélène, Prendre la parole, Hatier, Paris,1986.

Literatura uzupełniająca

Dokumenty autentyczne, medialne i użytkowe (tekstowe, dźwiękowe i wizualne), fragmenty dzieł literackich, wybrane podręczniki języka francuskiego oraz publikacje uzupełniające, dotyczące poszczególnych sprawności.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:31)