SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka francuskiego V - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego V
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-PNJF5-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka francuskiego 5 - sprawności zintegrowane - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Osiągnięcie poziomu C1 znajomości języka francuskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie gramatyki praktycznej, konwersacji, rozumienia ze słuchu, pisania i rozumienia tekstu pisanego.

Wymagania wstępne

Pozytywna ocena z zaliczenia PNJF z semestru V.

Zakres tematyczny

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych w sposób zintegrowany i harmonijny, tworzenie tekstów ustnych i pisemnych w nawiązaniu do dokumentów autentycznych i fabrykowanych(dźwiękowych, pisanych, wizualnych i audio-wizualnych), twórcza ekspresja własna ustna i pisemna, swobodne spontaniczne interakcje w różnych sytuacjach życiowych.

Metody kształcenia

Konwersatorium, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, rundka, burza mózgów, kula śnieżna, techniki ludyczne i kreatywne, technika ról, symulacje, ćwiczenia leksykalne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego V odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych – testy i sprawdziany, wypowiedzi ustne, itp).

Literatura podstawowa

1. Abbadie, C., Chovelon, B. I Morsel, M.-H., L’expression française écrite et orale, Grenoble, PUG, 2003.
2. Bara, S., Bonvallet, A.-M. I Rodier, C. Écritures créatives, PUG, Grenoble, 2011.
3. Peyroutet C., Style et rhétorique, Nathan, Paris, 1994.
4. Peyroutet C., La pratique de l’expression écrite, Paris, Nathan, 1991.
 

Literatura uzupełniająca

Różnorodne dokumenty autentyczne (tekstowe, dźwiękowe i wizualne): medialne, użytkowe, literackie, epistolarne (korespondencja prywatna i formalna), podręczniki i materiały uzupełniające.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 14:04)