SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Francuska literatura popularna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Francuska literatura popularna
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-FLP-K-S15_pNadGenN7RGD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiadomości na temat literatury francuskiej poprzez zapoznanie studentów z przykładami francuskiej literatury popularnej od Średniowiecza do epoki współczesnej, z położeniem nacisku na wiek XIX i XX. Rozwijanie kompetencji leksykalnej, gramatycznej i sprawności czytania poprzez pracę z tekstem reprezentującym literaturę popularną.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym.

Zakres tematyczny

Początki literatury satyrycznej (Les Fabliaux), powieść kryminalna (Gaston Leroux, Georges Simenon, Maurice Leblanc), powieść fantastyczna (Gérard de Nerval, Guy de Maupassant, Prosper Mérimée), literatura science-fiction (Jules Verne), powieść w odcinkach (Eugène Sue, Paul Féval, Alexandre Dumas), powieść przygodowa (Jules Verne), powieść szpiegowska (Jean Bruce, Gérard de Villiers), literatura dziecięca (Charles Perrault, Hector Malot, René Goscinny), komiks francuskojęzyczny. Specyfika stylu i języka literatury popularnej. Recepcja literatury popularnej we Francji dawniej i dziś.

Metody kształcenia

Prezentacja, metoda tekstu przewodniego, analiza i interpretacja tekstu w formie dyskusji, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia redakcyjne i tłumaczeniowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium zaliczeniowego na koniec semestru. Brane pod uwagę jest również przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział oraz obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Dominique Rincé, Bernard Lecherbonnier : Littérature XIXe siècle, Textes et documents, Paris, Nathan, 1986, coll.Henri Mitterand
2. Bernard Lecherbonnier, Dominique Rincé, Pierre Brunel, Christiane Moatti : Littérature XXe siècle, Textes et documents, Paris 1992, Nathan, coll. Henri Mitterand

Literatura uzupełniająca

Wybrane fragmenty dzieł literackich każdorazowo ustalane przez prowadzącego, np. Jules Verne: Vingt mille lieues sous la mer, Guy de Maupassant: Le Horla, Eugène Sue: Mystères de Paris, René Goscinny: Le Petit Nicolas, René Goscinny, Albert Uderzo: Astérix chez les Belges.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2017 10:14)