SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca z tekstem naukowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca z tekstem naukowym
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRMP-PTN-S-S14_pNadGenOS2XW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wypracowanie umiejętności rozpoznawania zabiegów stylistycznych i ich zastosowania. Warsztatowe przygotowanie studenta do napisania pracy seminaryjnej, zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, opanowanie technik redakcyjnych: parafrazy, streszczenia i syntezy.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczeń z semestru IV.

Zakres tematyczny

Praca z tekstem naukowym i paranaukowym z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Styl naukowy i jego miejsce wśród pozostałych stylów funkcjonalnych. Cechy stylu naukowego, zabiegi stylistyczne i procedury retoryczne. Struktura pracy naukowej (przedmowa, wstęp, podsumowanie etc.). Wybrane formy prac naukowych (abstrakt, esej, rozprawka, recenzja, analiza, sprawozdanie). Metodologia pracy redakcyjnej: formułowanie problemów badawczych, stawianie tez i hipotez, krytyka redakcyjna, doskonalenie form redakcyjnych (spójność tekstowa, techniki parafrazy i syntezy, zasady rekapitulacji).

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, burza mózgów, pogadanka, praca w grupach, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym, analiza i korekta tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie zlecanych prac redakcyjnych (prezentacji) i ich pozytywnej oceny.
Kryteria dodatkowe: aktywność i obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Molinié G., (1993), La stylistique, Paris: PUF.
2. Moligné G., (2011), Eléments de stylistique française, Paris : Puf. 
3. Calas, F., (2011), Leçons de stylistique, Clermont-Ferrand. 
4. Reboul O., (1994), Introduction à la rhétorique, Paris : Puf.
5. Grzegorczykowa R., (2010), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, W-wa: PWN.
6. Drejem A., (2002), Kultura żywego słowa. Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studenta, Wałbrzych: WPWSZ.
7. Piekarczyk W., (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, W-wa: WAiP.
8. Bugajski M., (2007), Język w komunikowaniu, W-wa: PWN.

Literatura uzupełniająca

1. Wroczyński, Tomasz, Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” 1986 z. 5/6.
2. Markowski A., (2007), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, W-wa: PWN.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 12:37)