SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy literatury włoskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy literatury włoskiej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-LW-K-S14_pNadGen104G5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nadrzędnym zadaniem przedmiotu jest prześledzenie podstawowych etapów rozwoju literatury włoskiej, przybliżenie najważniejszych wzorców i idei oraz twórców i wybranych, charakterystycznych utworów, przy wykorzystaniu literaturoznawczego aparatu pojęciowego (polskiego i włoskiego), tak, by móc prześledzić dynamikę wpływów, inspiracji, związków kulturowych i estetycznych zachodzących między różnymi krajami, a także dialogu między wielorakimi przejawami sztuki i myśli.

Wymagania wstępne

Znajomość języka włoskiego na poziomie A2- B1 (podstawowy – średnio zaawansowany).

Zakres tematyczny

Włoska periodyzacja. Literatura dawna – najwięksi przedstawiciele, najważniejsze zjawiska (5 wybranych zagadnień):

 • Il Trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio.
 • Il Quattrocento: literatura humanistyczna dworu Medyceuszy, Ferrary i Neapolu.
 • Cykl epicki Boiardo-Pulci-Ariosto.
 • Machiavelli, Guicciardini, Castiglione.
 • Il Cinquecento: Torquato Tasso i okres kontrreformacji.
 • Il Seicento: barok i Giambattista Marino.
 • Il Settecento: reforma teatralna Goldoniego. Parini. Vico. Casanova.
 • Vittorio Alfieri.
 • L’Ottocento: Monti, Foscolo.
 • Manzoni, Leopardi – włoski romantyzm.
 • Weryzm
 • Dekadentyzm
 • Pirandello. Svevo.
 • Saba, Ungaretti, Montale – hermetyzm
 • Neorealizm
 • Calvino, Eco, Tabucchi
 • Włoscy Nobliści

Literatura współczesna – analiza 9 wybranych fragmentów (przykładowa lista):

Umberto Eco

 • La misteriosa fiamma della regina Loana
 • Diario minimo
 • Il nome della rosa

Oriana Fallaci

 • La rabbia e l’orgoglio
 • I sette peccati di Hollywood

Primo Levi

 • La tregua
 • Se questo è un uomo

Alessandro Baricco

 • Novecento
 • Seta
 • Oceano mare

Italo Calvino

 • Lezioni americane
 • I nostri antenati
 • Cosmicomiche
 • Il castello dei destini incrociati

Dacia Maraini

 • Buio

Giorgio Manganelli

 • Le letteratura come menzogna

Tommaso Pincio

 • La ragazza che non era lei

Wu Ming 5

 • Free Karma Food

Metody kształcenia

Pogadanka, zagajenie, dyskusja, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, referat, metoda projektu, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na podstawie aktywności na zajęciach oraz 2-3 krótkich wystąpień (mini-referatów).

Literatura podstawowa

1. Letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni. Schede sinottiche e mappe di studio, Gruppo Editoriale SimonE, (e-book) 2012.

2. K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, PWN, Warszawa2008.

3. Pozycje książkowe, z których zostaną wybrane fragmenty (każdorazowo ustalane przez prowadzącą).

 

Literatura uzupełniająca

1. P. Balboni, M. Voltolina, Letteratura italiana per stranieri. Storia, testi, analisi, attività, Edilingua, Roma 2019.

2. G. Baldi e altri, Dal testo alla storia. Dalla storia al testo, Vol. H: Dal dopoguerra al postmoderno, Paravia, Torino 2000.

3.P. Genesini, Letteratura italiana 123, (pdf online) Padova 2017.

4. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 2000, wyd. III poszerzone i poprawione.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 13:49)