SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Konteksty kulturowe Frankofonii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Konteksty kulturowe Frankofonii
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-KKF-K-S15_pNadGen6Q49Y
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wspomaganie rozwoju osobowego i wdrażanie do skutecznej komunikacji z przedstawicielami innych kultur. Rozwijanie kompetencji interkulturowej poprzez poznanie socjolingwistycznych reguł występujących w społeczeństwach francuskojęzycznych oraz kształtowanie umiejętności refleksji nad ich wartościami. Nabycie podstawowej wiedzy o dorobku kulturowym wybranych krajów frankofońskich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie A2.

Zakres tematyczny

Kultura krajów francuskojęzycznych: film, prasa, literatura ustna i pisana, polityka, sztuka, muzyka, malarstwo, filozofia, etc. Tematy z życia codziennego. Tematy popularnonaukowe. Kwestie społeczne i kulturowe, np. postkolonializm, kwestia migracji, konsekwencje Rewolucji Francuskiej, etc.. Związki między kulturą krajów francuskojęzycznych a kulturą polską.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny i syntetyczny, praca z tekstem źródłowym, praca z tekstem literackim i popularnonaukowym, dyskusja, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie z oceną na podstawie prezentacji ustnej i pisemnej pracy zaliczeniowej. Brane pod uwagę jest również przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział oraz obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. J. Barrat, C. Moisei, Géopolitique de la Francophonie, La Documentation française, 2004.
2. Kowalski, Jacek, Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
3. B. Lecharbonnier, D. Rincé, P. Brunel, Ch. Moati, Littérature XXe siècle. Textes et documents, Nathan, Paris, 2001.
4. Littératures francophones du monde arabe, Nathan, Paris,1994.
5. M. Tétu, La Francophonie, Hachette, Paris, 1988.

Literatura uzupełniająca

Dokumenty prasowe aktualizowane na bieżąco.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 15:45)