SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Francuski przez teatr - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Francuski przez teatr
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-JFT-Ć-S15_pNadGen072YB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Osiągnięcie umiejętności teatralizacji zjawisk językowych z ćwiczeniem elementów prozodii oraz emisji głosu. Kontakt z dziełami teatralnymi literatury francuskiej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia drugiego semestru studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia mające na celu doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej z elementami aspektu inscenizacji elementów komicznych i dramatycznych na różnych polach semantycznych, bazując na dziełach literatury francuskiej oraz skeczach kabaretowych.

Metody kształcenia

Symulacje, praca w grupie i indywidualna, inscenizacja, improwizacja oraz fonetyczne ćwiczenia praktyczne z teatralną dykcją i gestykulacją.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz prezentacji parateatralnych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Dobór tekstów literackich według wyboru prowadzącego oraz preferencji grupy studenckiej.

Literatura uzupełniająca

Berne, E., W co grają ludzie, PWN, Warszawa, 1994

Béville, G., Jeux de communication à l'usage du formateur, Editions d'Organisation, Paris, 2004

Chalvin, M.-J., Enseignement et l'analyse transactionnelle, Nathan, Paris, 1993

Lepineux, R., Soleilhac N. i Zerah, A. La programmation neuro-linguistique, Nathan, Paris, 1993

Nęcka, Edward i in. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP

Weiss, F., Jouer, communiquer, apprendre, Hachette, Paris, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:02)