SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury francuskiej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury francuskiej II
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-HLT2-Ć-S14_pNadGen19415
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z literaturą francuską XIX wieku, wybitnymi twórcami i ich arcydziełami, w szerokim kontekście historycznym i kulturowym.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Literatura francuska XIX w. Wykład. Warunki i instytucje życia literackiego i kulturalnego we Francji w XIX w. Zapowiedzi romantyzmu (Mme de Staël i Chateaubriand); Poezja, teatr i powieść romantyzmu (Lamartine - Musset - Vigny - Hugo); Powieść Balzaka i Stendhala; Poezja Baudelaire'a; Flaubert i nurt realizmu;  Zola i naturalizm; W kręgu symbolizmu (Verlaine - Rimbaud - Mallarmé – Maeterlinck); Dekadentyzm i fin de siècle. Ćwiczenia obejmują teksty literackie wymienione w wykazie literatury podstawowej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i wykład problemowy, prezentacja, metoda tekstu przewodniego, analiza i interpretacja tekstu w formie dyskusji, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia redakcyjne i tłumaczeniowe, ilustracja muzyczna, wsparcie analizy dokumentem ikonograficznym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia jest obecność na co najmniej 8 wykładach oraz złożony egzamin.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; w indywidualnych przypadkach kolokwium sprawdzające znajomość omawianych na zajęciach tekstów literackich i zagadnień literaturoznawczych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

Lamartine: Le Lac

Musset: Nuit de mai

Hugo: Notre-Dame de Paris (extraits)

Balzac: Le Père Goriot

Stendhal: Le Rouge et le Noir

Flaubert: Madame Bovary

Baudelaire: trois poèmes au choix

Verlaine: trois poèmes au choix

Rimbaud: Le Bateau ivre

Zola: L’Assommoir (ou un autre roman au choix)

Literatura uzupełniająca

Daniel Bergez (réd.) : Précis de littérature française, Dunod, 1995

Dominique Rincé, Bernard Lecherbonnier : Littérature XIXe siècle, Textes et documents, Paris, Nathan,  1986, coll. Henri Mitterand

A. Lagarde et L. Michard : XIXe siècle, Bordas

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 14:23)