SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty językowo-komunikacyjne języka francuskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty językowo-komunikacyjne języka francuskiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-WJKF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
 • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych na poziomie A1 i A2. Stymulowanie do twórczej ekspresji ustnej i pisemnej ze szczególnym uwzględnieniem spontanicznych interakcji w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Kształcenie kompetencji leksykalnej i gramatycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Tworzenie prostych tekstów ustnych i pisemnych w nawiązaniu do dokumentów autentycznych i fabrykowanych (dźwiękowych, pisanych, wizualnych i audio-wizualnych).

Komunikacja ustna : rozumienie ze słuchu prostych tekstów i ćwiczenie krótkich wypowiedzi i reakcji językowych
w sytuacjach typowych kontaktów interpersonalnych, np.  nawiązywanie kontaktu, przedstawianie siebie lub innej osoby, umawianie się na spotkanie, proponowanie wspólnego spędzenia wolnego czasu, zaproszenie na imprezę urodzinową lub imieninową, akceptacja propozycji lub odmowa, składanie życzeń. Umiejętność wyrażania własnych emocji i stanu psychofizycznego (np. zadowolenia, niezadowolenia, smutku, radości, dobrego lub złego samopoczucia), a także osobistych preferencji i opinii na dany temat.

Komunikacja pisemna: rozumienie krótkiego tekstu pisanego i pisanie. Praca z prostym tekstem autentycznym (medialnym, literackim, epistolarnym). Rozumienie ogłoszeń prasowych i odpowiedzi na nie. Redagowanie tekstów z zakresu prostej korespondencji prywatnej (życzenia, pozdrowienia z podróży lub wakacji, sms-y, e-maile). Słownictwo w tym zakresie. Elementy kreatywnego pisania (warsztaty poetyckie).

 

Metody kształcenia

Techniki rozumienia tekstu słuchanego i pisanego (globalne i szczegółowe), techniki dramaturgiczne (prezentacja pantomimiczna, technika ról, ćw. symulacyjne), techniki pracy grupowej, proste techniki twórczego pisania, np. à la manière de.., jeux de petits papiers, cadavre exquis, mariage chinois etc., gry i zabawy komunikacyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach (wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego), zadań domowych oraz rezultatów 2 sprawdzianów wiedzy i umiejętności.
Na ocenę składają się wyniki osiągnięte ze sprawdzianów (50%) oraz kontroli bieżącej (50%).

Literatura podstawowa

 1. Bertocchini, P. i Constanzo, H., Productions écrites, Hachette, Paris, 1987.
 2. Cicurel, Fr., Fedoya, E. i Porquier, R., Communiquer en français, Hatier International, Paris, 1987.
 3. Cormanski, A., Techniques dramatiques: activités d’expression orale, Hachette FLE. Paris, 2005.
 4. Fustier,M., Exercices pratiques de communication. Editions d’Organisation, Paris, 2004.
 5. Weiss, François, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe,
 2. Augé H., Borot, M.-F. et Vielmas, M. Jeux pour parler jeux pour créer, CLE International, Paris, 1989.
 3. Béville, G., Jeux de communication à l’usage du formateur, Editions d’Organisation, Paris, 2004.
 4. Dortu Jean-Claude, Une classe de rêve, CLE International, Paris, 1986. 
 5. Héril, Alain i Mégrier, Dominique, Atelier d’écriture pour la formation d’adultes, RETZ, Paris, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 10:44)