SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-PNJR3-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Ortografia - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Leksyka - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

ORTOGRAFIA: Rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie.

LEKSYKA: Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie średnim wyższym poprzez utrwalenie nawyków językowych zdobytych na poprzednich semestrach oraz  rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i  piśmie na określonym materiale leksykalnym.

KONWERSACJA: Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie średnim wyższym poprzez utrwalenie nawyków oraz doskonalenie umiejętności językowych w mowie i piśmie zdobytych w poprzednich semestrach.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Utrwalanie i doskonalenie umiejętności językowych nabytych w poprzednich semestrach poprzez dalsze rozwijanie sprawności (czytania, rozumienia, pisania, mówienia, tłumaczenia) oraz pogłębianie kompetencji językowej w oparciu o teksty literackie.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego II”.

Zakres tematyczny

ORTOGRAFIA: Wybrane zagadnienia dotyczące zasad pisowni części mowy (rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, imiesłowy, przysłówki, wyrazy złożone). 

LEKSYKA: Wprowadzenie i utrwalenie leksyki (z zastosowaniem różnorodnych pisemnych i ustnych ćwiczeń leksykalnych (np.: pytania i odpowiedzi, dialog i monolog w związku z zadaną sytuacją, przekazywanie informacji w formie komunikatu, opis konkretnego wycinka rzeczywistości, wyrażenie swoich uczuć lub poglądów, przekazanie treści tekstu w bardziej lub mniej skrótowej formie, tworzenie słownika tematycznego, definiowanie leksemów i in.) dotyczącej najbliższego otoczenia: miasta jako miejsca do mieszkania, pracy i wypoczynku (infrastruktura miejska, transport, miejsca użyteczności publicznej, opieka medyczna, stołowanie się poza domem: kawiarnie i restauracje) oraz czynności i obowiązków człowieka wynikających z jego rytmu dnia.

KONWERSACJA: Konstruowanie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i pisemnych (np.: dialog, monolog; opis sytuacji oraz obiektów martwej natury, opowiadanie ustne na zadany temat lub wg planu tekstu, pytania i odpowiedzi do tekstu, układanie i rozwijanie zdań z zastosowaniem różnych struktur językowych, „dopowiadanie”  zakończenia różnych sytuacji i in.) na materiale tematycznym dotyczącym różnych sfer życia codziennego: restauracja i kawiarnia; mieszkanie i dom (opis zewnętrzny oraz wnętrza poszczególnych pomieszczeń);  rytm dnia roboczego; miejskiego transportu i usług świadczonych przez pocztę, a także wizyty u lekarza.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Lokal gastronomiczny (restauracja, kawiarnia). Dom i mieszkanie (otoczenie, umeblowanie). Życie codzienne; zajęcia domowe; dzień pracy. Oblicze miasta (transport i komunikacja; urząd pocztowy). Zdrowie i medycyna.

Metody kształcenia

ORTOGRAFIA: Wykład konwersatoryjny, prezentacja, praca z książką, praca w grupach, ćwiczenia.

LEKSYKA: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, prezentacja, zabawy inscenizacyjne.

KONWERSACJA: Elementy wykładu konwersatoryjnego, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, prezentacja, zabawy inscenizacyjne, debata „za i przeciw”, „burza mózgów”.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Praca z tekstami literackimi (Indywidualna i grupowa), gry dydaktyczne, dyskusja, zabawy inscenizacyjne, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z omawianym tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ORTOGRAFIA: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

LEKSYKA: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje wypowiedzi ustnych oraz prac pisemnych), a także zaliczenia prac kontrolnych.

KONWERSACJA: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje wypowiedzeń ustnych i pisemnych), zaliczenie prac kontrolnych.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, pozytywnych ocen z prac domowych oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III”. Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III” jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład kursu oraz pozytywna ocena z egzaminu, złożonego z części pisemnej i ustnej.  Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

ORTOGRAFIA

 1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н., Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2002.
 2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Русский язык: Орфография. Пунктуация, Москва 2005.
 3. Светлышева В.Н., Русский язык: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы, Москва 2007.
 4. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda…, Warszawa 2008.
 5. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998.
 6. Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб. 2000.
 7. Орфографические словари русского языка.

LEKSYKA, KONWERSACJA - literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego przedmiot.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM (WYBÓR)

 1. Кофе (современная притча)
 2. А. Чехов: Глупый француз
 3. К. Паустовский: Снег
 4. Э. Шим: Богатый Гусев
 5. В. Богомолов: Кругом люди
 6. С. Абрамов: Стоянка поезда вне расписания
 7. А. Алексин: Ты меня слышишь?
 8. А. Куприн: Чудесный доктор
 9. М. Булгаков: Полотенце с петухом
 10. М. Булгаков: Стальное горло
 11. А. Куприн: Слон
 12. А. Грин: Ужасное зрение
 13. А. Грин: Голос сирены
 14. А. Грин:  Борьба со смертью

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przedmiot prowadzony w języku rosyjskim i polskim.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 19:11)