SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-AKIL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Filipczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

W trakcie kursu studenci dowiadują się, które kraje zaliczane są do angielskiego obszaru językowego. Następnie poznają aspekty kultury i literatury wybranych krajów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Kwestie kulturowe dotyczące wybranych krajów omawiane na zajęciach obejmują takie zagadnienia jak: tożsamość, życie codzienne, konteksty historyczne oraz wydarzenia, które kształtują świadomość mieszkańców, zjawiska w kulturze masowej.

Omawiane zagadnienia literackie służą zapoznaniu się z sylwetką konkretnego pisarza ważnego dla kultury danego kraju (biografia i dzieła) i jego obecności w kulturze, np. możliwa jest dyskusja nad aspektem społeczno-historycznym jego dzieła, adaptacjami filmowymi, bądź obecnością w kulturze masowej. (Przykładowe utwory literackie sfilmowane: Jane Austen Duma i uprzedzenie, J.R.R. Tolkien Władca pierścieni, Michael Ondaatje Angielski pacjent, Ian McEwan Pokuta, Virginia Woolf Mrs. Dalloway, Michael Cunningham The Hours, F. S. Fitzgerald Wielki Gatsby, Stephen King Lśnienie, Ann Rice Wywiad z wampirem).

Metody kształcenia

Analiza tekstu, prezentacja multimedialna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda eksponująca - film

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywność, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, przygotowanie prezentacji w grupie, zaliczenie testów śródsemestralnych.

Literatura podstawowa

  1. Cleary, M. World Around. An intercultural journey through English-speaking countries. Helbling Languages, 2008.
  2. Falk, R. Spotlight on the USA. New York: Oxford University Press, 1993.
  3. Sheerin, S., Seath, J. Spotlight on Britain. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Literatura uzupełniająca

  1. Crowther, Jonathan. (ed.) Oxford guide to British and American culture. Oxford: Oxford University Press, 1999.
  2. Wałkuski, M. Wałkowanie Ameryki. Gliwice: Helion, 2012.
  3. Wybrane materiały dostępne na: http://www.bbc.com/culture/
  4. Wybrane materiały dostępne na: http://www.usinfo.pl/zoom/past.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 19:32)