SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego
Kod przedmiotu 11.3-WH-FRSP-KOTR-K-S15_pNadGen8ZBY0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami obróbki tekstu rosyjskiego pod względem edytorskim, zdobycie przez studentów zdolności posługiwania się programami narzędziowymi pakietu Microsoft OFFICE, oraz przygotowanie studentów do samodzielnego napisania rozprawy naukowej, która będzie poprawna pod względem edytorskim.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera

Zakres tematyczny

Układ rosyjskich znaków na klawiaturze. Pisanie w języku rosyjskim. Wybrane funkcje edytora tekstu WORD i obróbka tekstu rosyjskiego z uwzględnieniem następujących elementów: Zmiana kroju (wyglądu) czcionki. Zmiana wielkości czcionki. Pogrubianie, pochylanie, podkreślanie tekstu. Zmiana koloru czcionki. Wyróżnienie tekstu kolorem. Użycie czcionki indeksowej, wstawienie indeksu górnego i dolnego. Wstawianie znaków specjalnych. Ustawianie wcięć akapitów. Użycie tabulatorów do formatowania tekstu w pionie. Justowanie tekstu. Zmiana odstępów między wierszami tekstu (wielkość interlinii). Tworzenie automatycznie numerowanych lub wypunktowanych list. Budowanie konspektu. Przesuwanie akapitów. Ustawianie marginesów strony. Wstawianie nagłówka i stopki strony. Edycja nagłówka i stopki. Wstawianie automatycznej numeracji stron. Automatyczne tworzenie spisu treści. Wstawianie i formatowanie obrazków. Tworzenie tabeli. Edycja tekstu w tabeli. Formatowanie danych liczbowych. Podsumowania wartości liczbowych. Dodawanie kolumn i wierszy. Dzielenie i łączenie komórek. Konwertowanie tabeli na tekst i tekstu na tabelę. Statystyka wyrazów. Tworzenie przypisów. Przygotowanie do napisania rozprawy naukowej z punktu widzenia edycji tekstu.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia praktyczne, ilustracja przykładami, zastosowanie przeanalizowanych zagadnień w praktyce – praca z komputerem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonanie prac projektowych w postaci poprawnie sformatowanego tekstu rosyjskojęzycznego, pozytywne zaliczenie testów sprawdzających znajomość poszczególnych zagadnień omawianych na zajęciach.

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. B. Danowski, Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, 2006.
 2. E. Gajek, Komputery w nauczaniu języków obcych, PWN, Warszawa 2002.
 3. M. Langer, Po prostu Word 2002/XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 4. S. Sagman, Po prostu Office XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

 

Literatura uzupełniająca

 1. J. Felici , Kompletny przewodnik po typografii: zasady doskonałego składania tekstu, Gdańsk 2006.
 2. A. Jaronicki , ABC MS Office 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
 3. M. Kopertowska, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 3 „Przetwarzanie tekstów”, Warszawa 2004.
 4. M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości edytora Word 2000, Warszawa 2000.
 5. A. Tomaszewska , ABC Word 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 6. J. Walkenbach , Excel 2013 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 21:54)