SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WH-FGD-DNJN-1-Ć-S14_genI2A3A
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie procesu nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy glottodydaktycznej oraz przygotowanie do realizacji praktyki pedagogicznej w gimnazjum. Kształtowanie potrzeby ciągłego, autonomicznego doskonalenia językowego i uczenia się przez całe życie.

Wymagania wstępne

Umiejętność prowadzenia i dokumentowania ukierunkowanej obserwacji zachowań nauczyciela w trakcie lekcji, doboru materiału; przygotowania konspektów. Zaliczenie z przedmiotów wchodzących w skład specjalizacji nauczycielskiej na 1 stopniu studiów.

Zakres tematyczny

W oparciu o tradycyjne metody nauczania poszerzony zostanie warsztat metodologiczny o tzw. metody alternatywne lub niekonwencjonalne, które umożliwią bardziej kreatywne podejście do nauczania języka. Na konkretnych przykładach przedstawione zostaną takie metody jak np.: Sugestopedia (Superlearning), Psychopedia, TPR: Total Physical Responce, CLL: Community Language Learning, The Silent Way, Drama.

Ponadto przedmiotem ćwiczeń będzie pogłębiona analiza błędu językowego w ustnych i pisemnych wypowiedziach uczniów, a tym samym również ćwiczenie umiejętności oceniania postępów w nauce. W tym celu analizowane będą wybrane prace uczniów i studentów pod kątem najczęściej występujących uchybień, możliwości ich interpretacji, profilaktyki oraz dokonywania ewentualnych korekt w procesie uczenia się języka.

Metody kształcenia

Praca samodzielna i w grupach dwuosobowych, ukierunkowana na przygotowanie i prezentację wybranego zagadnienia; praca w grupach na zajęciach, dyskusja, debata „za i przeciw”, gry dydaktyczne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie prezentacji lub karty pracy, ukazującej możliwości wykorzystania elementów zaczerpniętych z metod alternatywnych w nauczaniu języka niemieckiego i/lub wygłoszenie referatu z samodzielną oceną autentycznego tekstu glottodydaktycznego i/lub analiza błędów językowych na przykładzie autentycznych tekstów uczniowskich.. 

Literatura podstawowa

  1. Bimmel, Peter / Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. München;
  2. Fremdsprache Deutsch (1989, Heft 1: Schreiben; 1993, Heft 8: Lernstrategien
  3. Kleppin, Karin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19. Berlin, München. Langenscheidt;
  4. Neuner, Gerhard (red.): Fernstudieneinheiten aus der Reihe: „Deutsch als Fremdsprache und Germanistik“. Goethe-Institut München;
  5. Rampillon, Ute (1995): Lernen leichter machen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning;
  6. Ortner, B. (1998): Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht. Ismaning;

Literatura uzupełniająca

Heyd, Gertraude (1991): Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/Main.         

Köhring, Klaus/Beilharz, Richard (1973): Begriffswörterbuch Fremdsprachendidaktik und –methodik. München.

Komorowska, Hanna (2002): Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa.

Storch, G. Deutsch als Fremdsprache : eine Didaktik : theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung, München 2001.

Sion, Christopher (2004): 88 Unterrichtsrezepte DaF, Stuttgart.

Starke, G / T. Zuchewicz: Wissenschaftliches Schreiben im DaF-Studium. Berlin-Frankfurt/Main 2003.

Zuchewicz, T / Adaszyński, Z. Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten. B2, Zielona Góra - Göttingen 2009.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Tadeusz Zuchewicz (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 20:18)