SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy
Kod przedmiotu 05.1-WH-WHSND-PDNW-Ć-S14_genHQWAE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do zadań związanych z wychowawstwem klasy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Wychowanie – podstawowe pojęcia, cechy i zadania wychowania. 2) Warunki efektywności pracy wychowawcy. Zadania i odpowiedzialność wychowawcy klasy. 3) Umiejętności psychopedagogiczne wychowawcy klasy (poznawanie uczniów, rozmowa z uczniem, rozmowa z klasą, takt pedagogiczny). 4) Szkolny Program Wychowawczy. 5) Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 6) Uczeń trudny wychowawczo. KIPU, PDW oraz IPET 7) Odpowiedzialność prawna wychowawcy 8) Dokumentacja pracy wychowawczej (m.in. arkusze ocen, dziennik lekcyjny, frekwencja – bieżąca analiza, kontakty z rodzicami – terminarz, uroczystości – ważne wydarzenia z życia klasy, dodatkowa dokumentacja wychowawcy klasy. 9) Ocena zachowania. 10) Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami. 11) Metody integracji zespołu klasowego i techniki wychowawcze. 12) Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez wychowawcę (wycieczka, koła zainteresowań, imprezy klasowe).

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: uzyskanie 60% (12pkt.) możliwych do uzyskania punktów (20 pkt.) w tym: aktywny udział w zajęciach (0-10 pkt.); przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej i prezentacja go podczas ćwiczeń (0-5pkt.); projekty PDW oraz kryteriów oceny zachowania (0-5pkt) Skala: 20-19 – bdb; 18-17 – db+; 16-15 – db; 14-13 - dst+; 12 – dst; 11-0 - ndst

Literatura podstawowa

1. Dudziak U., Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 2002.
2. Łobocki M., Poradnik wychowawcy klasy, Warszawa 1985.
3. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004.
4. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.2017 r., poz. 59)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz.843).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)

 5. Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1994.
 6. Boenisch B., Klaro-Celej R., Maszczycka-Suchecka J., Rola B., Sobocińska M., ABC konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych, Płock 2007.
 7. Fenstermacher G. D., Soltis J. F., Style nauczania, Warszawa 2000.
 8. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 2007.
 9. Harmin M. Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2005.
 10. Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, pod red. G. Mazurkiewicza, Warszawa 2012;  oai:www.bc.ore.edu.pl:266
 11. Łobocki M., Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej, Warszawa 1985.
 12. Nauczyciel-opiekun-wychowawca (Tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), red. R. Stankiewicz, Poznań-Zielona Góra 2002.
 13. Nowosad I., Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2001.
 14. Powodzenia i niepowodzenia szkolne (źródła, profilaktyka, terapia), red. A. Jacewicz, Białystok 2009
 15. Rimm S.B.,  Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994.
 16. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.
 17. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2007;
 18. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000; oai:www.bc.ore.edu.pl:14
 19. Turska D., Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych?, Lublin 2006.
 20. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Poradnik dla nauczycieli, red.
 21. S. Jakubowski, Warszawa 2005.
 22. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. M. Loska, D. Myślińska, Warszawa 2005.
 23. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. T. Kott, Warszawa 2005.
 24. Włodarski Z., Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992.
 25. Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie XXI w., materiały konferencyjne, Zielona Góra 2001.
 26. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Praca zbiorowa pod redakcją W. Limont, J. Cieślikowskiej i D. Jastrzębskiej, Warszawa 2012, oai:www.bc.ore.edu.pl:264

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 24-04-2017 01:37)