SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria zmian językowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria zmian językowych
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGD-TZJ-K-S14_genEJCE4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Mikhail Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat rozwoju historycznego języka, przyczyn i mechanizmów przemian w obrębie jednostek fonetycznych, leksykalnych oraz form  i struktur gramatycznych

Wymagania wstępne

Odbyty kurs historii języka niemieckiego

Zakres tematyczny

Język i kategoria czasu. Wymiar diachroniczny w badaniach nad językiem. Historia języka i zmiany językowe. Ogólne i specjalne aspekty zmian językowych, ich przyczyny i mechanizmy. Krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe zmiany językowe. Różnorodność zmian językowych i jej zależność od typu i przynależności odpowiednich zjawisk językowych. Naturalne (organiczne) i kulturalnie uwarunkowane zmiany językowe. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian językowych i ich współdziałanie w procesie ewolucji języka. System, uzus i norma w wymiarze historycznym. Objaśnienie zmian językowych w ramach różnych paradygmatów teorii języka. Rola kontaktów językowych w zmianach językowych.

Metody kształcenia

wykład tradycyjny, dyskusja w grupie, referat ustny i pisemny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

czynny udział na zajęciach, przygotowanie referatu ustnego i/lub pismenego

Literatura podstawowa

Coseriu, Eugenio: Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. Aus dem Spanischen übers. von Helga Sohre. München: Fink 1974.

Keller, Rudi: Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. 3. Aufl. München: Fink 2003. 

Literatura uzupełniająca

Kotin, Michail L. Die Spache in statu movendi. Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel. Bde. 1 und 2. Heidelberg: Winter 2005-2007.

Lass, Roger: Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press 1997.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Mikhail Kotin (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 10:01)