SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań literaturoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań literaturoznawczych
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGD-BL-Ć-S14_pNadGenVFK12
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Paweł Zimniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z pluralizmem metodologicznym, wskazanie na różnice odbioru dzieła literackiego w wymiarze diachronicznym i synchronicznym, dostarczenie narzędzi pojęciowo-analitycznych, koniecznych do analizy tekstów literackich.

Wymagania wstępne

orientacja w podstawach dyskursu literaturoznawczego, znajomość podstawowej terminologii literaturoznawczej w języku niemieckim

Zakres tematyczny

  • Rola interpretatora i interpretacji tekstów literackich w ujęciu tradycyjnej hermeneutyki
  • Literaturoznawstwo w kontekście nauk empirycznych
  • Problem treści i formy w ujęciu hermeneutycznym, strukturalistycznym i poststrukturalistycznym
  • Tekst i kontekst w odniesieniu fenomenologicznym
  • Tekst i kontekst w odniesieniu pozytywistycznym, socjologicznym i dekonstruktywistycznym
  • Pozycja odbiorcy w stosunku do dzieła literackiego w hermeneutyce, ujęciu pozytywistycznym, fenomenologii oraz w ujęciu egzystencjalnym
  • Pozycja odbiorcy w stosunku do dzieła literackiego w estetyce recepcji i ujęciu dekonstruktywistycznym

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, opis klasyfikujący (prezentacja w „Power point”), dyskusja z wyeksponowaniem ujęcia krytycznego („za i przeciw”)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny przygotowanych prezentacji i wygłoszonych wypowiedzi

Literatura podstawowa

Arnold, Heinz Ludwig / Detering, Heinrich, Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 2001.

Brackert, Helmut  / Stückrath, Jörn, Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs, Reinbek b. Hamburg 41996.

Jahraus, Oliver, Literaturtheorie. Theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft, Tübingen/Basel 2004.

Literatura uzupełniająca

Kayser, Wolfgang, Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft, Tübingen / Basel 201992.

Gutzen, Dieter / Oellers, Norbert / Petersen, Jürgen H., Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch, Berlin 2006.

Bogdal, Klaus-Michael, Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. Opladen 1997.

Eagleton, Terry, Einführung in die Literaturtheorie. Aus dem Englischen von Elfi Bettinger und Elke Hentschel. Stuttgart/Weimar 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Paweł Zimniak (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 11:10)