SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Konwersacje - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Konwersacje
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-PN4-Ć-S15_pNadGen7LJ8H
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie znajomości języka i sprawności mówienia, swobodnego formułowania i wypowiadania myśli w języku obcym, jak również zdobywania, interpretacji oraz samodzielnego wykorzystywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. Celem przedmiotu jest także kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy nad pogłębianiem znajomości języka obcego oraz krytycznej samooceny i oceny umiejętności innych uczących się.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+.

Zakres tematyczny

  • Aktualne wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe
  • Wiadomości związane z szeroko pojętą kulturą, życiem społeczno-politycznym i gospodarką kraju języka docelowego

 

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, klasyfikujący i uzasadniający, dyskusja panelowa, praca samodzielna, praca w grupie, projekt etc.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne sprawdzające stopień opanowania materiału, krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi sprawdzające suwerenność w prezentacji poglądów oraz poprawność merytoryczną, obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Aktualne drukowane i elektroniczne wydania niemieckojęzycznych gazet i czasopism (Stern, Spiegel, Focus, FAZ etc.)
  2. Reportaże
  3. Literatura zgodna z propozycją prowadzącego

 

Literatura uzupełniająca

Literatura zgodna z propozycją prowadzącego zajęcia

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 18:34)