SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o teatrze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o teatrze
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGD-WT-Ć-S14_pNadGenLRTF8
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć związanych z wiedzą o teatrze oraz wybranymi aspektami historii przedstawienia teatralnego uwzględniając przy tym specyfikę kierunku studiów oraz kontekst regionalny. Refleksje o teatrze obejmować będą zarówno rozumienie samego pojęcia 'teatr', jak i jego funkcje w procesie komunikacji, która opiera się na dialogu aktora z publicznością przy szczególnym uwzględnieniu kategorii przestrzeni. Kolejnym istotnym elementem pracy w ramach przedmiotu będzie wprowadzenie w zagadnienia analizy przedstawienia teatralnego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Definicje teatru  z uwzględnieniem następujących aspektów: komunikacyjnego, społecznego i antropologicznego.

Teatr jako medium komunikacji: aktor – publiczność – przestrzeń jako kategorie istotne dla komunikacji teatralnej.

Wybrane aspekty historii dramatu i teatru powszechnego/ polskiego,

Wprowadzenie w zagadnienie analizy przedstawienia teatralnego.

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, praca w grupie, praca indywidualna, prezentacja, opis wyjaśniający, klasyfikujący i uzasadniający, wykład konwersatoryjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poza obecnością i aktywnym udziałem w zajęciach napisanie oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej na temat zaproponowany przez wykładowcę prowadzącego zajęcia.

Literatura podstawowa

Balme, Christopher: Einführung in die Theaterwissenschaft, Berlin 2003.

Fischer-Lichte, Erika: Geschichte des Dramas : Epochen der Identität auf dem Theater von Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1, Von der Antike bis zur deutschen Klassik. Tübingen 1990.

Fischer-Lichte, Erika: Geschichte des Dramas : Epochen der Identität auf dem Theater von Antike bis zur Gegenwart. Bd. 2, Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen 1990.

Fischer-Lichte, Erika: Theaterwissenschaft. Eine Einführung in die Grundlagen des Fachs, Tübingen 2009.

Platz-Waury, Elke: Drama und Theater: eine Einführung. Tübingen 1992.

Turk, Horst (Hrsg.): Theater und Drama: theoretische Konzepte von Corneille bis Dürrenmatt. Tübingen 1992.

 

Literatura uzupełniająca

Brecht, Bertolt: Schriften über Theater.   Berlin 1977.

Grzesiński, Przemysław (red.): 80 lat polsko-niemieckich dziejów teatru w Zielonej Górze: monografia. Zielona Góra 2012.

Hildesheimer, Wolfgang: Theaterstücke; Über das absurde Theater. Frankfurt am Main 1980.

Kühnel, Günter K.: Tadeusz Kantor - Theater des Todes, Die tote Klasse, Wielopole-Wielopole. Nürnberg 1983.

Kesting, Marianne: Das epische Theater: zur Struktur des modernen Dramas. Stuttgart  1978.

 Müller, Heiner: Stücke 4: Bearbeitungen für Theater, Film und Rundfunk. Zürich/ Frankfurt am Main 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2017 19:52)