SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia ustne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia ustne
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGD-TU-K-S14_pNadGen69TLJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami i metodami tłumaczeń ustnych i ich pogłębienie poprzez ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia mają za zadanie powtórzyć i poszerzyć poznane wcześniej słownictwo poprzez tłumaczenie różnorakich tekstów z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz pogłębić kompetencje językowe z zakresu idiomatyki, frazeologii, gramatyki i stylistyki języka niemieckiego i języka polskiego. Celem zajęć jest również bliższe zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze specyfiką przekładu ustnego i przyswojenie przez nich wiedzy w zakresie zasad dobrego tłumaczenia (dobór ekwiwalentów, zachowanie należytego tempa przekładu).

Wymagania wstępne

Student posiada praktyczną znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie C1.

Zakres tematyczny

 1. Historia przekładu ustnego. Przekład, jego etapy. Strategie i techniki translatorskie.
 2. Wybrane koncepcje tłumaczenia. Tłumaczenie dosłowne, literalne i wolne. Aspekty kontekstowo-sytuacyjne w tłumaczeniu.
 3. Poziomy ekwiwalencji przekładowej. Granice przekładalności. Nieprzekładalność natury językowej i kulturowej.
 4. Tłumaczenie pisemne a tłumaczenie ustne.
 5. Techniki pamięciowe w przekładzie ustnym.
 6. Techniki notowania w przekładzie ustnym.
 7. Tłumaczenie konsekutywne.
 8. Tłumaczenie symultaniczne, jego odmiany.
 9. Przekład audiowizualny. Techniki tłumaczenia audiowizualnego.
 10. Tłumaczenie dosłowne, tłumaczenie funkcjonalne.
 11. Błędy tłumaczeniowe
 12. Zajęcia praktyczne. Próby tłumaczenia ustnego wskazanych tekstów.

Metody kształcenia

 • metoda wykładowa
 • metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej)
 • referat w formie pokazu Power Point
 • portfolio

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji w Power Point, przygotowanie Portfolio z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi przekładu ustnego.

Literatura podstawowa

 1. Best, J. / Kalina, S., Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen und Basel 2002.
 2. Gillies, A., Sztuka notowania : poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Kraków 2007.
 3. Gillies, A., Tłumaczenie ustne : poradnik dla studentów, Kraków 2001.
 4. Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München 2002.
 5. Lipiński, K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000.
 6. Matyssek, H., Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher: Ein Weg zur sprachunabhängigen Notation, Tübingen 2006.
 7. Snell-Hornby M. / Hönig H. G. / Kußmaul P. / Schmitt P. A. (Hrsg.), Handbuch Translation, Tübingen 2004.
 8. Tryuk, M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006.
 9. Tryuk, M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.
 10. Tomaszkiewicz, T., Przekład audiowizualny, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Kielar, B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988.
 2. Kielar, B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 3. Lukszyn, J. (red.), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993.
 4. Terminologia tłumaczenia, przekład i adaptacja Tomaszkiewicz, T., Poznań 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 09:03)