SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia specjalistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGD-TS-K-S14_pNadGenD41EL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z mechanizmami działań tłumacza. Student zdobywa umiejętności poprzez tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych z uwzględnieniem praktycznego wdrażania wiedzy teoretycznej w tłumaczonych tekstach, przyswojenie umiejętności analizy i prawidłowej interpretacji tekstu źródłowego, odpowiedniej transformacji gramatycznej w tekście docelowych, poszukiwania odpowiednich ekwiwalentów przekładowych, ustalania jednostek bezekwiwalentowych. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do tłumaczenia kilku rodzajów tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin takich jak np. handel, prawo, nauka, marketing, reklama, ekonomia.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1

Zakres tematyczny

Zakres zagadnień tematycznych przedmiotu obejmuje teksty naukowe, umowy handlowe, korespondencję służbową, teksty techniczne, teksty prawne, a także różnego rodzaju zapytania, oferty, podania, a w szczególności poniższe rodzaje tekstów:

 1. Tekst naukowy (artykuł naukowy z dziedziny wskazanej przez prowadzącego).
 2. Dokumenty i zaświadczenia urzędowe (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, dokument tożsamości – dowód, paszport, prawo jazdy).
 3. Tekst techniczny (dokumenty informacyjne).
 4. Tekst prawniczy (terminologia prawna, dokumenty sądowe, wybrane akty prawne).
 5. Dokumenty notarialne (upoważnienie, pełnomocnictwo, przekazanie własności).
 6. Umowy i kontrakty (kontrakt na dostawę towaru, umowa kupna-sprzedaży, zlecenia).
 7. Statut spółki.
 8. Wyroki sądowe (wyrok w sprawie cywilnej, wyrok w sprawie karnej).
 9. Zaświadczenia o wykształceniu (dyplomy, świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursu, świadectwa kwalifikacyjne).
 10. Dokumenty okolicznościowe (listy pochwalne, podziękowania, program zwiedzania, trasa wycieczki zagranicznej z opisem).

Metody kształcenia

 • dyskusja
 • klasyczna metoda problemowa
 • giełda pomysłów
 • praca z dokumentem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych.

Literatura podstawowa

 1. Burda U., Dickel A., Oplińska M., Staatsordnung und politisches System, Warszawa 2008.
 2. Burda U., Dickel A., Oplińska M., Wirtschaftsordnung, Warszawa 2008.
 3. Burda U., Dickel A., Oplińska M., Verwaltungssystem, Warszawa 2008.
 4. Burda U., Dickel A., Oplińska M., Europäische Union, Warszawa 2009.
 5. Burda U., Dickel A., Oplińska M., Steuersystem, Warszawa 2009.
 6. Burda U., Dickel A., Oplińska-Szkiełko M., Arbeitsrecht, Warszawa 2010.
 7. Dolata-Zaród A., O przekładzie tekstu specjalistycznego, [w:] O nauczaniu przekładu, Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji: Metodologia nauczania przekładu w Krakowie, Warszawa 2000.
 8. Kierzkowska D., Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005.
 9. Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa 2002.
 10. Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Dedecius K., Notatnik tłumacza, Kraków 1974.
 2. Eckstein M., Sosnowski R., Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, Kraków 2004.
 3. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.
 4. Pisarska A., Tomaszewska T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań,1998.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2017 19:50)