SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza dyskursu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza dyskursu
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-AD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nadrzędnym jest poszerzenie wiedzy studenta dot. zagadnienia „dyskurs”. Czym jest dyskurs? Czym się charakteryzuje? Czym jest dyskursywność? Między innymi na tak postawione pytania ćwiczenia z analizy dyskursu powinny dać odpowiedzi. Dyskurs pojmowany jest przy tym jako zjawisko filozoficzno-kulturowe mające ścisły związek z historią i społeczeństwem oraz przede wszystkim z tekstami. Dyskurs bez tekstów oraz mowy nie istnieje. Dlatego też analizie poddane zostaną różne teksty filozoficzno-kulturoznawcze czy też o treści socjalnej, które definiując dyskurs same je tworzą.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Ponieważ „dyskurs” może być pojmowany na różny sposób, w pierwszej kolejności należy na podstawie tekstów wyjściowych tę różnorodność wykazać. Do czynienia mamy z wieloma rodzajami dyskursu. Wyróżnić można dyskursywny system Michela Foucaulta, Pierre’a Bourdieu, Jürgena Linka, Jürgena Habermasa czy Jean-Francoisa Lyotarda. Występują między nimi zarówno różnice, jak i podobieństwa, które należy zbadać oraz określić. Dyskursy języka, kultury, władzy, hierarchii, etyki, czynu, literatury czy kulturowy itd. rządzą się własnymi prawami. Na zajęciach poszczególne warianty zostaną przedstawione, omówione i poddane ocenie.

Metody kształcenia

metoda klasyczna, praca z tekstem, praca w grupach, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie w postaci kolokwium/testu, udział w dyskusjach

Literatura podstawowa

  1. Ehlich, Konrad: Sprache und sprachliches Handeln. Berlin 2007.
  2. Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main 1984.
  3. Fraser, Nancy: Widerspenstige Praktiken: Macht, Diskurs, Geschlecht. Frankfurt am Main 1994.
  4. Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main 1997.
  5. Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur. Hamburg 2005.
  6. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst:: Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt am Main 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     Link, Jürgen: Macht-Religion-Politik. Zur Renaissance religiöser Praktiken und Mentalitäten. Münster 2006.

2.     Foucault, Michel: Analytik der Macht. Frankfurt am Main 2005.

3.     Sorko, Katrin: Die Literatur der Systemmigration. München 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Wolfgang Brylla (ostatnia modyfikacja: 27-04-2017 18:56)