SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego III
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-PN3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego III - Konwersacje - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego III - Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest dalsze pogłębianie i doskonalenie znajomości języka niemieckiego w zakresie wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, czytania, mówienia oraz słuchania.

Istotną rolę odgrywa tu kształtowanie w studentach umiejętności krytycznej analizy omawianych tekstów przy wykorzystaniu różnych form ćwiczeń sprawdzających globalne i selektywne ich rozumienie oraz rozwijanie umiejętności zdobywania, interpretacji oraz samodzielnego wykorzystania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. 

Kolejnym celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych połączonych z przedstawieniem argumentów przy zachowaniu przejrzystej struktury wypowiedzi, aktywnego udziału w dyskusji, interakcji (tzw. reagowania językowego), parafrazowania, wyrażania własnych poglądów oraz ich obrony w dyskusji w ramach zagadnień realizowanych na danym roku studiów. W pracy nad usprawnianiem umiejętności zarówno ustnego jak i pisemnego wypowiadania się kluczową rolę odgrywa opanowanie przez studentów niezbędnego słownictwa oraz frazeologizmów związanych z omawianymi zagadnieniami. 

Zakres trudności tekstów oraz ćwiczeń dopasowany jest do poziomu odpowiedniego dla danego roku studiów.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie C1+.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zajęć wchodzących w skład Praktycznej Nauki Języka na poziomie III powinien obejmować wiele zróżnicowanych aspektów dotyczących przeszłych i aktualnych wydarzeń z życia społecznego, kulturalnego, naukowego etc. oraz problemów współczesnego świata, z tak zróżnicowanych dziedzin jak polityka, historia, sprawy społeczne, zagrożenia współczesnego świata, stosunki międzynarodowe, problemy młodzieży, różnice światopoglądowe itp. Tematy omawiane podczas zajęć i w ramach prac domowych powinny cechować się znacznym stopniem abstrakcyjności, skłaniać do przemyśleń i polemik oraz stanowić bodziec do opracowywania zaawansowanych językowo i merytorycznie tekstów obcojęzycznych, zarówno pisemnych (w ramach zajęć tekstowych), jak i ustnych (na zajęciach konwersatoryjnych). Dobór poszczególnych tematów oraz form ich dydaktyzacji powinien uwzględniać potencjalne zainteresowania studentów filologii, ich aktualny poziom językowy oraz być każdorazowo skorelowany przez prowadzącego z aktualnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Niemczech, w Europie i na świecie.

Metody kształcenia

Dyskusja z argumentacją, praca z tekstem, dyskusja panelowa "za i przeciw", mapa mentalna, klasyczna metoda problemowa, projekt, praca indywidualna, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części składowych skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń. 

Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów

Obecność i aktywność na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, zaliczenie przewidzianych kolokwiów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych.

Literatura podstawowa

Backhaus, Anke / Sander, Ilse / Skrodzki, Johanna (2013): Intensiver schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Klett, Stuttgart.

Esselborn, Karl / Wintermann, Bernd (1989): Auswerten und Schreiben. Auswertung von Schaubildern – Protokoll – Kommentar – Referat. Hueber. München.

Eggers, Dietrich/ Ehnert, Helga/ Ehnert, Rolf: Gespräch und Diskussion. Verwirklichen von Sprechabsichten. München 1980.

Ehnert H., Ehnert R., Gespräch und Diskussion. Verwirklichen von Sprechabsichten, Dortmund 1980.

Esselborn K., Wintermann B., Auswerten und Schreiben. Auswertung von Schaubildern, Protokoll, Kommentar, Referat, München 1985.

Eppert F., Material zum Konversationsunterricht, Ismaning 1994.

Kirchhoff, Gerhard (1980): Fertigkeit Schreiben. Lehr- und Übungsbuch zur Förderung schriftlicher Äußerungen im Sprachunterricht für Fortgeschrittene. Teil 1 und 2. Hueber. München.

Köhl-Kuhn, Renate u.a.: Mittelpunkt B2/C1 Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Klett 2009.

Leis, Mario: Kreatives Schreiben: 111 Übungen. (Texte und Materialien für den Unterricht). Stuttgart 2007.

Morewedge, Rosemarie: Mitlesen, mitteilen. Literarische Texte zum Lesen, Sprechen, Schreiben und Hören. Boston 2007. 

Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. München Langenscheidt 2006.

Starke G., Zuchewicz T., Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt a.M. 2003.

Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Langenscheidt 2002.

Van Eunen, Kees / Moreau, Jacques/de Nys, Filip / Wildenbeest, May: Lesebogen. Fiktionale Texte mit Aufgaben... Langenscheidt 1990.

Werder, Lutz von: Lehrbuch des kreativen Schreibens. Wiesbaden 2007.

Zuchewicz T., Adaszyński Z., Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten, Zielona Góra-Göttingen 2009.

Wybrane artykuły z niemieckojęzycznych czasopism ogólnotematycznych, np. "FAZ", "Focus", "Spiegel", "Stern", "Die Welt", "Planet Wissen", "Die Zeit",  etc., ponadto wybrane przez prowadzącego aktualne teksty internetowe bądź literackie we fragmentach.

(Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.)

 

Literatura uzupełniająca

Adamzik, Kirsten/Krause, Wolf-Dieter (red.): Text-Arbeiten. Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule. Tübingen 2005.

Gutterer, Gisela / Latour, Bernd (1990): Grammatik in wissenschaftlichen Texten. Hueber. München.

Heinemann, Margot/Heinemann Wolfgang: Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen 2002.

Wg bieżących potrzeb, zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-02-2018 09:02)