SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medycyna sportowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medycyna sportowa
Kod przedmiotu 12.1-WL-WF-MSP
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu medycyny sportowej, inaczej medycyny aktywności ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowotnych korzyści ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu oraz wskazań i przeciwwskazań do udziału w zajęciach wychowania fizycznego oraz sporcie dzieci i młodzieży.

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu:
- naukowych podstaw procesów fizjologicznych i patologicznych, jakie dokonują się w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego,
- ochrony zdrowia osób biorących udział w sporcie, zajęciach rekreacyjnych i wychowaniu fizycznym,
- profilaktyki chorób przewlekłych,
- leczenia chorób będących następstwem aktywności fizycznej,
- zagrożeń związanych ze stosowaniem dopingu farmakologicznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biochemii, anatomii i fizjologii człowieka.

Zakres tematyczny

Wykłady: Medyczne aspekty medycyny sportowej; Zdrowotne korzyści z ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu; Ocena predyspozycji fizycznych; Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem sportu; Schorzenia nieurazowe i przewlekłe; Wybrane zagadnienia z zakresu ortopedii i traumatologii sportowej; Opieka medyczna nad sportowcami wyczynowymi; Dozwolone i zabronione wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka; Podstawy orzekania o zdolności do uprawiania sportu.

Ćwiczenia: Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych; Regularna aktywność fizyczna jako ważny element promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych; Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży; Wybrane zagadnienia tolerancji wysiłku w sporcie wyczynowym; Historia dopingu farmakologicznego; Lista substancji i metod zabronionych w sporcie; Analityka środków dopingujących; Dozwolone metody wspomagania w sporcie; Żywienie i suplementacja a doping; Doping nieświadomy; Badania diagnostyczne w sporcie.

Metody kształcenia

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 50% punktów.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: kolokwium, ocena wykonania grupowego projektu lub referatu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Jegier A, Krawczyk J. Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
  2. Jegier A, Nazar K, Dziak A. Medycyna sportowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL & PTMS, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Braksator W, Mamcarz A. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
2. Gawroński W, Szyguła. ABC medycyny sportowej. Wyd. Medicina Sportiva, Kraków 2002.
3. Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
4. Klukowski K. Medycyna sportowa cz 1 i 2. Wyd. Medical Tribune, Warszawa 2011, 2012.
5. Klukowski K, Klimek AT, Jethon Z. Wybrane zagadnienia tolerancji wysiłku fizycznego. Wyd. Medicina Sportiva Kraków 2011.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 19:05)