SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język migowy w sporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język migowy w sporcie
Kod przedmiotu 05.1-WL-WF-JMS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie problemu wykorzystywania kodów manualnych w kształceniu i wychowaniu dzieci głuchych oraz zapoznanie z genezą języka migowego.

Nauka alfabetu daktylograficznego, liczebników głównych oraz znaków ideograficznych związanych z aktywnością ruchową i wychowaniem fizycznym.

Wymagania wstępne

Sprawność manualna obu rąk.

Zakres tematyczny

 1. Zapoznanie z pojęciami dotyczącymi głuchoty oraz z problemami osób z uszkodzonym słuchem.
 2. Zapoznanie z alfabetem daktylograficznym – ćwiczenia praktyczne.
 3. Znaki pojęć liczbowych – ćwiczenia praktyczne. 
 4. Znaki i zasady uzupełniające daktylografię – znaki wyrazów jednoliterowych, znaki działań arytmetycznych, znaki niektórych mian, znaki interpunkcyjne, zasady przekazywania skrótów, zasady przekazywania wielkich liter.
 5. Znaki ideograficzne – tematyka związana  z aktywnością ruchową i wychowaniem fizycznym.

Metody kształcenia

Warsztaty, wykład, metody aktywizujące.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną – kolokwium. Ocena z zaangażowania studenta podczas zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Szczepankowski B., Podstawy języka migowego. Warszawa 1994.
 2. Pietrzak W., Język migowy dla pedagogów. Warszawa 1992.
 3. Prałat – Pyrzewicz I, Bajewska J., Język migowy w szkole i internacie. WSIP Warszawa 1994.
 4. Hendzel L. K., Słownik polskiego języka migowego. CEM Olsztyn 1992.
 5. Kosiba O., Grenda P., Leksykon języka migowego. Silentium, Bogatynia 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Szczepankowski B., Język migowy w terapii. Wydawnictwo Naukowe WSP Łódź 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:48)