SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edukacja seksualna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edukacja seksualna
Kod przedmiotu 12.9-WL-WF-ES
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do wspierania rozwoju psychoseksualnego wychowanka oraz realizacji w toku zajęć wychowania fizycznego celów z zakresu edukacji seksualnej, promocji zdrowia seksualnego oraz profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych. Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji takich zajęć na różnych poziomach kształcenia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii.

Zakres tematyczny

Seksualność i aktywność seksualna człowieka. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne

Rozwój psychoseksualny człowieka. Periodyzacja rozwoju psychoseksualnego.

Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju psychoseksualnego człowieka.

Specyficzne problemy i trudności w kolejnych etapach rozwoju psychoseksualnego.

Rozwojowa norma seksualna. Ryzykowne zachowania seksualne w świecie realnym i wirtualnym.

Socjalizacja seksualna; mechanizmy socjalizacji seksualnej.

Rodzina, szkoła, kościół, rówieśnicy i media, jako agendy socjalizacji seksualnej.

Teoretyczne podstawy edukacji seksualnej.

Edukacja seksualna w Polsce. Wychowanie do życia w rodzinie.

Cele i zadania szkolnej edukacji seksualnej na poszczególnych etapach kształcenia.

Ukryty program szkolnej edukacji seksualnej.

Planowanie i realizacja zajęć z zakresu edukacji seksualnej.

Zasady tworzenia programów profilaktycznych.

Wybrane programy profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych:

- programy abstynencyjne,

- programy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,

- zjawisko przedwczesnego rodzicielstwa i możliwość działań profilaktycznych w tym zakresie.

Kompetencje merytoryczne, metodyczne i społeczne realizatora edukacji seksualnej.

Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji celów edukacji seksualnej.

Współpraca z rodzicami, jako warunek efektywnej edukacji seksualnej.

Metody kształcenia

wykład, dyskusja, analiza dokumentów, warsztaty metodyczne, gry dydaktyczne, inne metody aktywne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: ocena prezentacji wybranego zagadnienia programowego w toku zajęć – praca grupowa; ocena  konspektu lekcji, projektu zajęć profilaktycznych lub scenariusza zajęć z rodzicami; ocena sposobu prezentacji i argumentacji własnych poglądów w toku zajęć. Oceną końcową jest ocena z laboratorium.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Beisert M., Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych  dzieci i młodzieży, w: Dziecko Krzywdzone, 2006, nr 16
 2. Beisert M., Seks twojego dziecka, ZW K. Domke, Poznań 1991
 3. Beisert M., (red.), Seksualność człowieka w cyklu życia, WN PWN, Warszawa 2006
 4. Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne, UMCS, Lublin 2002
 5. Chomczyńska-Rubacha M., Kryteria doboru celów szkolnej edukacji seksualnej, „Edukacja” 2003/1
 6. Grzelak J., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań i na świecie i w Polsce, Wyd. Scholar, Warszawa 2006
 7. Izdebski Z. (red.), Zagrożenia okresu dorastania (2008), Wyd. UZ, Zielona Góra 2008
 8. Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011
 9. Izdebski Z., Rozwój seksualny, w: B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010
 10. Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wyd. UJ, Kraków 2012
 11. Izdebski, Z., Wąż, K., Edukacja seksualna. Potrzeba, oczekiwania społeczne, realizacja, Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 2011/1, 47-60
 12. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 13. Lew-Starowicz Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Świat Książki, Warszawa 2006
 14. Obidniak D., Polityczna edukacja seksualna, w: (red.) Obidniak D., Konarzewska M., Czytanki o edukacji – dyskryminacja, Warszawa: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2011
 15. Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 16. Sokoluk W., Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2003
 17. Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2004
 18. Trojanowska P., Seksualizacja dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2014,13(2): 55 - 78.
 19. Walendzik - Ostrowska A., Dec J., Pozytywne życie. O profilaktyce HIV/AIDS dla edukatorów, Impuls, Kraków 2012
 20. Wąż K. (red.) Bądź odpowiedzialny. Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Opis programu edukacyjnego i jego realizacji, Wyd. UZ, Zielona Góra 2008                       
 21. Zielonka-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, GWP, Gdańsk 2010

 

Literatura uzupełniająca

Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 756 ze zm.

Standardy edukacji seksualnej w Europie, Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem,  Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA), 2010

Programy i podręczniki „wychowania do życia w rodzinie”.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2017 19:24)