SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pokoleniowa mapa Polski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pokoleniowa mapa Polski
Kod przedmiotu 14.5-WP-PEDT-POMP-W_pNadGenILNN9
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przede wszystkim przyswojenie wiedzy z zakresu teorii pokoleniowych, zarówno tych klasycznych jak współczesnych; zapoznanie się z koncepcjami i tezami klasyków socjologii młodzieży, którzy ukazywali znaczenie i funkcję grup młodzieżowych w różnych typach społeczeństw dyskusja nad ich wkładem do współczesnych badań pokolenia i zmian społecznych. Ponadto celem jest poznanie i charakteryzowanie wyznaczników tożsamości pokoleń oraz typów procesów zachodzących podczas wymiany grup wiekowych a także przekazanie najnowszych wyników badań własnych i wyników badań innych (polskich i zagranicznych) badaczy pokoleń oraz interpretacja wyników w świetle zachodzących współcześnie wydarzeń politycznych, kulturowych i społecznych. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Problemy  ontologiczno-teoretyczne w badaniach pokoleń. Pokolenie jako kategoria socjologiczna. Znaczenie i funkcje badań pokoleniowych?
 2. Przynależność pokoleniowa jako zmienna wyjaśniająca. Charakterystyka pokoleń żyjących we współczesnej Polsce.
 3. Problemy metodologiczne w badaniach pokoleń. Panel i badania longitudinalne – próba porównania ze względu na przydatność w  badaniach pokoleń
 4. Wydarzenia historyczne, otoczenie kulturowe, wpływy instytucjonalne jako wyznaczniki tożsamości pokoleniowej
 5. Typy procesów zachodzących podczas wymiany grup wiekowych
 6. Empiryczne wyznaczanie pokoleń jako propozycja badawcza
 7. Koncepcja konfliktu pokoleń i zmiany pokoleniowej bez konfliktu pokoleniowego – analiza wyników badań dotyczących zmian systemu wartości, orientacji życiowych i modeli życia
 8. K.Mannheim – problem pokoleń. Implikacje teorii K.Mannheima dla współczesnych badań pokoleniowych
 9. R. Inglehart – podstawowe założenia teorii zmiany pokoleniowej. Zmiana kulturowa, a zmiana społeczna
 10. Współczesne badania pokoleniowe – o czym mówią wyniki badań  (K.Szafraniec, B.Fatyga, H.Świda-Ziemba, M. Zielińska)

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładów

Uwagi

Zaliczenie na ocenę

Tak

Esej

Praca pisemna zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach

Zasady uzyskania oceny  z przedmiotu

Podstawą uzyskania zaliczenia jest praca pisemna – esej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.    Fatyga B. (2002), Polska młodzież w okresie przemian, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, [red.] M. Marody, Warszawa
2.    Garewicz J. (1983), Pokolenie jako kategoria socjologiczna, w: Studia Socjologiczne nr.1
3.    Gołębiowski B. (2004), Dramat awansu, Elipsa, Warszawa
4.    Griese H.M. (1996), Socjologiczne teorie młodzieży, Kraków
5.    Inglehart R. ( 2005), Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, w: Socjologia. Lektury, [red.] P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak, Kraków,  s.334-348
6.    Mannheim K. (1974), Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN
7.    Świda – Ziemba H.  (2000), Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie, Warszawa
8.    Zielińska M. (2006), Ariergarda realnego socjalizmu. Społeczne biografie pokolenia stanu wojennego. Wyd. UZ, Zielona Góra
9.    Zielińska M., Szaban D. (2011), Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Lubuski” Tom 37, część 2. Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych, [red.] K. Szafraniec, M. Zielińska, Zielona Góra
10.    Zielińska M. (2010), Przynależność pokoleniowa jako explanandum zmian mentalności społecznej w okresie przeobrażeń systemowych, „Rocznik Lubuski”, Tom 36, część 2,  Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji, [red.] J. Frątczak-Müller, A. Mielczarek-Żejmo, L.Szczegóła
 

Literatura uzupełniająca

1.    Kłoskowska A. (1987), Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji, w: Kultura i Społeczeństwo, nr.2
2.    Koseła K. (1999), Młodzież, hasło w Encyklopedii Socjologii, t.2. 252-259Encyklopedia socjologii
3.    Raporty CBOS na temat współczesnej młodzieży
4.    Zielińska M. (2010), Między autorytaryzmem a demokracją. Pokoleniowy wymiar transformacji społeczno-politycznej w Polsce, „Forum Socjologiczne”, nr 1, Wrocław  
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 04-06-2017 12:34)