SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny: Komunikacja w języku rosyjskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny: Komunikacja w języku rosyjskim
Kod przedmiotu 09.6-WH-FP-PHK-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauka języka rosyjskiego od podstaw. Kształcenie nawyków umiejętności poprawnej wymowy, czytania i pisania. Rozwijanie zdolności komunikacyjnych z zastosowaniem ich w codziennych sytuacjach życiowych. Zapoznanie z elementami wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka (alfabet, zasięg posługiwania się językiem rosyjskim), oraz podstawowymi informacjami o Rosji, jej mieszkańcach, przyrodzie i symbolach. Zapoznanie się leksyką, fonetyką i podstawowymi zasadami gramatyczno-ortograficznymi niezbędnymi do kreowania samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim na poziomie A1.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Zapoznanie z alfabetem rosyjskim: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, ъ, ы, ь, Э э, Ю ю, Я я. Zakres leksykalny: człowiek – dane personalne; dom – miejsce zamieszkania; państwo i społeczeństwo – nazwy państw i stolic europejskich; szkoła / uczelnia – typy szkół, przedmioty nauczania, przybory szkolne, oceny; kształcenie pozaszkolne; czas wolny – najpopularniejsze zainteresowania i ulubione zajęcia młodzieży; życie rodzinne i towarzyskie – zawieranie znajomości, koledzy, przyjaciele, formy korespondencji, podstawowe święta i uroczystości. Komunikacja: wskazywanie osób i przedmiotów z najbliższego otoczenia; przedstawianie się i pytanie o imię (imię odojcowskie); określanie miejsca zamieszkania i przebywania osób; pytania i odpowiedzi dotyczące wieku z użyciem liczebników; zwroty grzecznościowe w sytuacjach formalnych i nieformalnych; rozmowy na temat szkoły, uczelni i nauczania – wyrażanie swojej opinii; nazywanie dni tygodnia; rozmowy na temat sposobu spędzania czasu wolnego i różnych zainteresowań pozaszkolnych; stosowanie form grzecznościowych przy powitaniu i zawieraniu znajomości; składanie życzeń i gratulacji z różnych okazji. Gramatyka: konstrukcje: Как тебя зовут?, где ты живёшь?, Где ты?, Кто ты по национальности?, Сколько тебе лет?; у меня (есть) z zaimkami i rzeczownikami; formy osobowe czasowników I i II koniugacji; liczebniki główne od 1 do 30; czasowniki zwrotne: увлекаться, интересоваться, учиться (где? как?); formy deklinacyjne rzeczowników zakończonych na -а, -я; czas przeszły czasowników; Fonetyka: wymowa głosek rosyjskich ze szczególnym uwzględnieniem samogłoski o  w zależności od pozycji akcentu, samogłosek jotowanych oraz ч, щ i  ж, ш, ц; intonacja zdania pytającego i oznajmującego; akcent w języku rosyjskim. Ortografia: pisownia liter alfabetu rosyjskiego; zasada łączenia liter; pisownia nazw narodowości; pisownia liczebników głównych od 1 do 30;

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, wypowiedź ustna i pisemna, praca z użyciem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej), testy gramatyczno-leksykalne.

Literatura podstawowa

  1. Zybert M., Новый диалог 1. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. HDbrowskaMZybertPodręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, Warszawa 2011.
  2. H. Dąbrowska, M. ZybertНовые встречи 2, Warszawa 2011.
  3. Dąbrowska H., Zybert M., Встреча I. Podręcznik języka rosyjskiego dla rozpoczynających naukę w szkole średniej, Warszawa 1997.
  4. Gołubiewa A., Kuratczyk M, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.
  5. Granatowska H., Danecka I., Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
  6. Jurewicz E., Jurewicz Cz., Меня зовут Аня. Ćwiczenia testujące z rosyjskiego dla szkół średnich, Warszawa 1995.
  7. Штельтер О., В этой маленькой корзинке. Игры на уроке русского языка 2, Санкт-Петербург 2004.
  8. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Warszawa 2009.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony z elementami języka polskiego i rosyjskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 11-07-2017 14:37)