SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym
Kod przedmiotu 05.9-WP-OiZO-WZN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z przyczynami i objawami stresu, oraz strategiami radzenia sobie ze stresem; wskazanie zależności między poziomem stresu zawodowego a satysfakcją z pracy i motywacją. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem na podstawie wykorzystania różnych strategii i technik.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Syndrom wypalenia zawodowego – wyjaśnienie pojęcia.
 2. Objawy wypalenia zawodowego a specyfika pracy nauczyciela.
 3. Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli.
 4. Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych.

Metody kształcenia

Dyskusja, metody problemowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranego zagadnienia oraz aktywny udział w ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

 1. Fengler J., Pomaganie męczy- wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk 2000.
 2. Sęk H., Wypalenie zawodowe u nauczycieli, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń 1994.
 3. Więckowska U., Jak uchronić się przed wypaleniem zawodowym?, [w:] Forum nauczycieli, nr 3-4, 2001.
 4. Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 2. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
 3. Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo VEGA, Warszawa 1994.
 4. Heszen–Niejodek I. Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Katowice 2000.
 5. Jałocho M., Jak radzić sobie z wypaleniem? Trzy stopnie wypalenia, Remedium nr 2, 1998.
 6. Kobos Z., Niekonieczna A., Poczucie umiejscowienia kontroli a koszty psychologiczne pracy w zawodzie nauczycielskim, [w:] Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim: materiały międzynarodowej konferencji naukowej, red. T. Rogińska, W. Gaida, U. Schaarschmidt, Zielona Góra WSP – Potsdam, AVZ – Hausdruckerei der Universitat Potsdam 1998.
 7. Kretschmann R., Kirschner-Liss, Lange-Schmidt I., Miller R., Rabens E., Thal J., Zitzner M., Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 8. Lazarus R., Paradygmat stresu i radzenia sobie, [w:] Nowiny Psychologiczne, nr 3 – 4, 1986.
 9. Ratajczak Z., Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 10. Rongińska T., Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli,[w:] Osoba, edukacja, dialog, red. M. Lędzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, T.2,  Wydawnictwo AP, Kraków 2002.
 11. Sęk H., Beisert M., Pasikowski T., Ścigała J., Mechanizmy stresu i wypalenia zawodowego w modelu poznawczo-kompetencyjnym, [w:] Kolokwia Psychologiczne nr 6, Psychologia Poznawcza w Polsce, Warszawa 1997.
 12. Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz 2001.
 13. Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:28)