SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Motywowanie w procesie przywódczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Motywowanie w procesie przywódczym
Kod przedmiotu 05.1-WP-OiZO-MwPP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Zapotoczna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z procesami i mechanizmami motywacyjnymi. Kształtowanie umiejętności interpretowania zachowań jednostek w kontekście motywacji, potrzeb, celów i wykorzystywania zdobytej wiedzy do analizy procesów samokształcenia podmiotów. Omówienie możliwości praktycznego wykorzystania czynników wpływających na motywację wewnętrzną w pracy zespołowej nauczycieli.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii.

Zakres tematyczny

 1. Motywacja i motywowanie. Analiza ujęć definicyjnych i wybranych teorii motywacji.
 2. Rodzaje motywacji. Determinanty motywacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz ich wpływ na efektywność pracy. Motywacyjne aspekty pracy indywidualnej i zespołowej.
 3. Procesy motywacyjne a facylitacja społeczna. Wpływ rywalizacji, kooperacji i indywidualizmu na funkcjonowanie jednostki.
 4. Narzędzia motywacyjne i skuteczne motywowanie podmiotów edukacyjnych do samorozwoju.
 5. Przywództwo edukacyjne w procesie motywowania.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca indywidualna, praca zespołowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach. 

Literatura podstawowa

 1. Doliński D., Inni ludzie w procesach motywacyjnych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, red. J. Strelau,Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 2. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Diffin, Warszawa 2010.
 3. Łukaszewski W., Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, red. J. Strelau,Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 4. Madalińska-Michalak J., Motywowanie a przywództwo w szkole w kontekście budowania potencjału szkoły i jej jakości, [w:] Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem, red. I. Nowosad, E. Karmolińska-Jagodzik, Wydawnictwo WSH, Leszno 2013.
 5. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Atkinson J.W., Badania nad motywacją osiągnięć, [w:] Psychologia Wychowawcza, nr 2, 1960.
 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.
 3. Cofer C.N., Appley M.H., Motywacja. Teoria i badania, PWN, Warszawa 1972.
 4. Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły liderem- inspiracje i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 5. Tołwińska B., Kompetencje społeczne dyrektorów szkół, Impuls, Kraków 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:09)