SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka kierownicza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka kierownicza
Kod przedmiotu 05.0-WP-OiZO-PK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Zapotoczna
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie umiejętności słuchaczy w zakresie pracy na stanowisku kierowniczym placówki oświatowej. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej, znajomość najważniejszych podmiotów i instytucji w środowisku lokalnym współpracujących ze szkołą oraz przepisów regulujących pracę dyrektora placówki oświatowej.

Zakres tematyczny

 1. Prawne uwarunkowania dotyczące zawodu dyrektora placówki oświatowej.
 2. Cele i zadania dyrektora placówki oświatowej.
 3. Planowanie i dokumentowanie działań podejmowanych przez dyrektora placówki oświatowej.
 4. Organizowanie pracy dyrektora placówki oświatowej w kontakcie z innymi współpracownikami, uczniami i rodzicami.
 5. Dobór osób do zawodu dyrektora placówki oświatowej pod kątem predyspozycji osobowościowych, kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
 6. Analiza podejmowanych działań na rzecz placówki oświatowej i ewaluacja.
 7. Praktyka kierownicza - wykonywanie obowiązków służbowych w wybranych placówkach oświatowych.

Metody kształcenia

Praktyka, pogadanka

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opinia w dzienniku praktyk. Ocena praktyk na podstawie opinii.

Literatura podstawowa

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej(Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436)
 3. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, red. S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, I. Nowosad, Difin, Warszawa 2011.
 4. Karcz E., Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Gawroński K., Zarządzanie placówką oświatową, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:19)