SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-PW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest przygotowanie studentów do umiejętnego sterowanie procesami społecznymi wpływającymi na zachowanie uczniów w czasie pobytu w szkole oraz internalizacje norm i zasad.  Ponadto zakłada się wykształcenie umiejętności rozpoznawania zachodzących procesów społecznych, które mają wpływ na optymalizacje sytuacji uczenia się: proces grupowy, przywództwo, przemoc, cyberbulling.

Wymagania wstępne

Wiedza z podstaw psychologii rozwoju i psychologii społecznej

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia wychowania: rozwój poznawczym, rozwój społeczny i jego etapy, grupa, procesy takie jak: konformizm, ingracjacja oraz ich konsekwencje dla wychowania.

Kształtowanie i zmiana postaw.

Potrzeby uczniów i sposoby ich realizacji a proces nauczania

Określanie najbliższej strefy rozwoju oraz skutecznych narzędzi i metod nauczania

Rola diagnozy i ewaluacji w procesie nauczania

rola autorytetu w procesie wychowania

Metody wychowawcze -rola kary, nagrody i modelowania w procesie wychowawczym.

Sytuacje problemowe w sytuacji edukacyjnej – analiza wybranych problemów wychowawczych takich jak np. przemoc, brak motywacji do nauki, zachowania buntownicze.

Metody kształcenia

Wykład, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia własne, key study, prace pisemne, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z ocena. Metody weryfikacji – praca pisemna, dyskusja, prezentacja multimedialna/ poster/portfolio.

Ocena końcowa jest oceną z wykładów

Literatura podstawowa

Aronson E. Człowiek – istota społeczna. Warszawa, PWN, 2002.

Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002.

Przetacznik –Gierowska M., Włodarski Psychologia Wychowawcza, Warszawa, PWN, 2002

Strelau J. Psychologia podręcznik akademicki –Psychologia wychowawcza t.3 PWN Warszawa,2000, s. 821-844

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Cialdini R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Meyers D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań : Zysk i spółka

Moir A., Jessel D. (1994). Płeć mózgu. Warszawa: PIW.

Oppermann K., Weber E. (2000). Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumiewać się w miejscu pracy. Gdańsk: GWP.

Pozostała literatura ustalana każdorazowo przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2017 16:39)