SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia uczenia się - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia uczenia się
Kod przedmiotu 05.0-WP-WNJO-PU
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest przygotowanie studentów do umiejętnego sterowanie procesem nauczania poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, neurolingwistyki, psychologii motywowania i aktywizowania uczniów, wspierania ich rozwoju oraz stwarzania środowiska sprzyjającego nauce.

Wymagania wstępne

Wiedza z podstaw psychologii  ogólnej

Zakres tematyczny

Podstawy postrzegania społecznego.

Procesy postrzegania otaczającego świata –elementy psychologii poznawczej

Potrzeby uczniów i sposoby ich realizacji a proces nauczania

Określanie najbliższej strefy rozwoju oraz skutecznych narzędzi i metod nauczania

Rola diagnozy i ewaluacji w procesie nauczania

Sytuacje problemowe w sytuacji edukacyjnej – analiza problemów i projektowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi – jak motywować?

Metody kształcenia

Wykład, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia własne, key study, prace pisemne, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są test oraz aktywna obecność i dyskusja studentów. Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie semestru

Ocena końcowa jest jest oceną z wykładów

Literatura podstawowa

Melzer, 1999,  Wprowadzenie do psychologii

Literatura uzupełniająca

Moir A., Jessel D. (1994). Płeć mózgu. Warszawa: PIW.

Oppermann K., Weber E. (2000). Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumiewać się w miejscu pracy. Gdańsk: GWP.

Pozostała literatura ustalana każdorazowo przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 16:33)