SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patologie społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patologie społeczne
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PAS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Fudali
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie wybranych zjawisk patologii społecznej obecnych w polskim społeczeństwie oraz interakcji pomiędzy poszczególnymi jej przejawami. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu patologii społecznych.  Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami społecznymi, psychologicznymi, biologicznymi określonych zjawisk patologicznych. 

Wymagania wstępne

Przygotowanie studenta z wiedzy ogólnej z pedagogiki, socjologii i psychologii.

Zakres tematyczny

Dewiacja samotnicza- samobójstwo. Skala oraz przejawy zjawiska. Rys kulturowy. Uwarunkowania samobójstw, typologie samobójstw, Efekt Wertera. Syndrom presuicydalny.

Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu. Kryteria diagnozy uzależnienia. Fazy rozwoju uzależnienia. Skala zjawiska. Uwarunkowania. Skutki uzależnienia.

Nietypowe zachowania seksualne – homoseksualizm. Regulacje systemowe dotyczące homoseksualizmu. Definicja i skala zjawiska. Typologie homoseksualizmu i jego uwarunkowania. Społeczne postawy wobec homoseksualizmu.

Patologie seksualne. Prostytucja. Prawne regulacje prostytucji. Prostytucja dzieci i młodzieży. Uwarunkowania prostytucji. Kazirodztwo. Kazirodztwo jako tabu kulturowe. Skala zjawiska. Typologia zachowań kazirodczych i ich uwarunkowania.

 

Metody kształcenia

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady i ćwiczenia:  zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, pracy pisemnej i autoprezentacji

Literatura podstawowa

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2008

Podgórecki A. /red./, Zagadnienia patologii społecznej PWN 1976

Szymanowski T., Patologia społeczna. Wybrane problemy Wyd. WSPS 1991

Literatura uzupełniająca

Podawana na bieżąco zależnie od podjętego tematu.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:03)