SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-MiTWD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu metodyki wychowania i trudności wychowawczych w pracy z dzieckiem; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej; zapoznanie z możliwościami wychowawczej pracy nauczyciela z dziećmi; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do diagnozowania trudności wychowawczych i ich usuwania; kształcenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do projektowania własnego programu i planu pracy wychowawczej z małym dzieckiem.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania i psychologii rozwojowej.

 

Zakres tematyczny

Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. Rozwój fizyczny i motoryczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny i moralny. Zasady, metody i formy opieki i wychowania. Pojęcie, klasyfikacja, podobieństwa, różnice i ich charakterystyka. Style wychowania. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Współbycie z innymi. Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, odporności emocjonalnej. Nauczyciel wychowawcą. Klasa zespołem wychowawczym. Poznawanie uczniów. Prawa i obowiązki ucznia Źródła błędów w wychowaniu. Kontakt i współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów Program wychowawczy klasy i planowanie pracy wychowawczej.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia dzieci w przedszkolu, szkole, poza ich terenem. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.  Budowanie systemu wartości. Rozwijanie postaw etycznych. Brak adaptacji dzieci do wymagań przedszkolnych i szkolnych, przyczyną trudności wychowawczych. Zachowania negatywne dzieci

Agresja bezpośrednia i pośrednia dzieci. Dzieci nerwowe  (nadpobudliwe). Zachowania bierne dzieci. Dziecko lękliwe. Zachowania destrukcyjne, negatywne i depresyjne dzieci. Zachowania autodestrukcyjne dzieci. Zaburzeni emocjonalne i zachowanie dzieci. Uczeń leniwy. Śmiech ucznia. Zapobieganie trudnościom wychowawczym. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i ucznia. Spotkanie i dialog nauczyciela z dzieckiem - 

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy, konwersatoryjny i prezentacje multimedialne.

Ćwiczenia: a) podające -praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym; b) problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, c) praktycznego działania - projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów i prezentacje multimedialne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, skonstruowanego projektu, pracy pisemnej

Ćwiczenia: zaliczenie z ocena na podstawie kolokwium pisemnego, projektowania programu lub plan pracy wychowawczej z małym dzieckiem, prezentacji multimedialnej do wybranego zagadnienia, aktywnej obecności i dyskusji studentów

Ocena końcowa: to średnia ocen z wykładów i ćwiczeń

Literatura podstawowa

Łobocki M., ABC wychowania, Lublin 1999.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2009.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia.

 

Literatura uzupełniająca

Łobocki M., Trudności wychowawcze w szkole, Lublin 1983.

Łobocki M., Poradnik wychowawcy klasy, Warszawa 1985.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2009.

M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2000.

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, WSiP, Warszawa 1990.

Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa 2003.

Opatowska M., Samotność dziecka, WSiP, warszawa 1983.

Sikiorski W., Psychoterapi grupowa różnych pokoleń, „Żak”, Warszawa 2002.

Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1984.

Opel K.W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. I, II, III, Iv, Jedność, Kielce 2004.

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin 1999.

Zajączkowski K., Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Impuls”, Kraków 2002.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 16:45)