SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji językowej w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji językowej w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-MEJP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi założeniami edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym. Zapoznanie z klasycznymi i alternatywnymi metodami pracy w przedszkolu w kontekście nauki czytania i pisania.

Wymagania wstępne

Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Zakres tematyczny

Rozwój mowy dziecka. Przedszkolna edukacja polonistyczna według podstawy programowej. Cele, treści, metody i środki pracy na edukacji językowej. Założenia metodyczne przedszkolnej edukacji  polonistycznej. Dojrzałość dziecka do edukacji polonistycznej. Gotowość dziecka do nauki czytania i pisania. Sens i znaczenie bajkoterapii. Istota i wykorzystanie inscenizacji. Wprowadzanie dziecka w świat pisma w świetle aktualnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Analiza dokumentów ministerialnych w zakresie przedszkolnej nauki czytania i pisania.  Kontrowersje wokół przedszkolnej nauki czytania i pisania.

Programy i pakiety edukacyjne – analiza materiałów edukacyjnych  Literatura dla dzieci  w wieku przedszkolnym – prezentacje wybranych pozycji książkowych, opracowanie recenzji Konkurs na prezentację utworu literackiego dla dzieci. Czytanie i pisanie w przedszkolu – tradycyjne metody wprowadzania dzieci w świat liter.

Alternatywne metody nauki czytania i pisania : G. Domana, I. Majchrzak, B. Cuttinga, B. Rocławskiego, M.Bogdanowicz. Metody wprowadzania dzieci w świat pisma stosowane w praktyce edukacyjnej – obserwacje w przedszkolu. Czytanie dzieciom – wizyta w przedszkolu, prezentacje utworów literackich dla dzieci w przedszkolu.

Projektowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem różnorodnych metod.

Środki edukacyjne wspierające umiejętność czytania i pisania. Projektowanie zadań i zabaw wspierających dzieci w nauce czytania i pisania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy, prezentacje multimedialne.

Ćwiczenia: a)  podające -praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym; b) problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, c) praktycznego działania - projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów, projekty i prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie na podstawie: aktywnej obecności i dyskusji studentów  oraz sprawdzianu

Ćwiczenia: zaliczenie z ocena na podstawie kolokwium pisemnego, projektowania zadań i sytuacji edukacyjnych, prezentacji multimedialnej do wybranego zagadnienia , aktywnej obecności i dyskusji studentów

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

  1. Brzezińska A., Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
  2. Doman G., Jak nauczyć małe dziecko czytać?, Wyd. „Excalibur”, Bydgoszcz 1992.
  3. Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999.
  4. Majchrzak I., Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Wyd. Żak, Warszawa 1999.
  5. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 2011.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

  1. Łazowska H., Mikiciuk B., Moritz B., Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?, Wyd. Impuls, Kraków 2002
  2. Silberg J., Nauka czytania przez zabawę, Wyd. K.E.LIBER, Warszawa 2005.
  3. Zakrzewska B., Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, WSiP, Warszawa 2003.
  4. Marzano R.J., Paynter D.E., Trudna sztuka pisania i czytania, GWP, Gdańsk 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 16:55)