SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-EHKKA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu Elementy Historii i Kultury Krajów Anglojęzycznych jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami życia polityczno-społeczno-kulturowego Amerykanów i Brytyjczyków. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii tych państw ma pozwolić dostrzec i zrozumieć zmieniającą się pozycję polityczno-gospodarczą tych krajów na przestrzeni wieków, a także umożliwić dalsze rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta w zakresie geografii, polityki, kultury, jak również życia codziennego obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Zakres tematyczny

Program uwzględnia następującą tematykę zajęć:

ogólna charakterystyka USA i Wielkiej Brytanii (położenie geograficzne, klimat i populacja, stolica i główne miasta ), symbole narodowe

najważniejsze wydarzenia z historii cywilizacji amerykańskiej i brytyjskiej

podział i zakres działań władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej

tradycje i narodowe święta

najważniejsze aspekty dotyczące edukacji i kultury 

Metody kształcenia

Wykład, w tym także wykład konwersatoryjny, prezentacja, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia są: aktywna obecność na wykładach (30% składowej zaliczenia), pracy pisemnej (35% składowej zaliczenia), sprawdzianu (35% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa: to ocena pozytywna, która obejmuje treści wykładów.

Literatura podstawowa

1. Sheerin S., Seath J., White G., Spotlight on Britain, Oxford Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”. 1990.

2. Stevenson D. K., American Life and Institutions, Stuttgart 1987.

Literatura uzupełniająca

1. McDowall D., Britain in Close-Up, Harlow 1993.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:48)