SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-NLD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z licznie reprezentowaną i niejednorodną grupą tekstów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży biorąc pod uwagę zarówno rozwój historyczny tej grupy tekstów jak i najnowsze tendencje oraz gatunki (post)modernistycznej literatury dla dzieci. Przygotowanie studenta do pracy w zakresie działań w oparciu o literaturę dziecięcą, która może być przydatna jako narzędzie służące nauczaniu języka niemieckiego  w grupach przedszkolnych oraz klasach 1-3. Uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą wykorzystanie literatury dziecięcej w nauczaniu małych dzieci języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2

Zakres tematyczny

Zarys historyczny niemieckiej literatury dla dzieci. Specyfika, tematyka i funkcje literatury dziecięcej. Typowe gatunki literackie. Analiza i interpretacja tekstów literackich podanych w spisie literatury obowiązkowej. Tematyka kursu dotyczy kierunku studiów oraz przyszłej pracy zawodowej studentów. Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym  oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem niemieckojęzycznej literatury dziecięcej. Potrafi zaaranżować działania w celu nauczania języka niemieckiego w środowisku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Zna różne formy i techniki użycia tekstu literackiego. 

Geneza pojęcia literatury dla dzieci i młodzieży; początki literatury dla dzieci, literatura Oświecenia – pomiędzy pedagogiką a estetyką, Romantyzm i romantyczne utopie dzieciństwa, ożywienie poezji ludowej – rymy dziecięce, wiersze, piosenki, baśnie i opowiadania fantastyczne; tło historyczno-polityczne połowy XX w.; gatunki i motywy charakterystyczne dla modernistycznej literatury dla dzieci, wybrani autorzy literatury dla dzieci i ich twórczość, analiza wybranych utworów lub ich fragmentów obrazujących omawiane zjawiska.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, gry dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia, techniki dramowe, techniki uczenia słowami, inscenizacje, mapa skojarzeń, projekty, dyskusja, prezentacja prac z wykorzystaniem środków audiowizualnych (CD, DVD, Internet). Praca o charakterze warsztatowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dobre przygotowanie merytoryczne oraz aktywność studenta na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny łącznej, zaliczenie kolokwium końcowego

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń

Literatura podstawowa

1. Märchenhaft – Ein Kalender – viele Mőglichkeiten; Unterrichtsvorschläge rund um das Thema Märchen von Angelika   Lundquist-Mog, 2012 Goethe- Institut e.V.

 Märchenkalender im Unerricht – mit zwőlf Grimm-Märchen :

Januar: Frau Holle, Februar: Der Froschkőnig, März:Aschenputtel, April: Sterntaler, Mai: Dornrőschen, Juni:Rotkäppchen, Juli:Rapunzel, August:Tischlein deck dich, September: Schneewittchen, Oktober:Rumpelstilzchen, NovemberDie Bremer Stadtmusikanten, Dezember: Hänsel und Gretel (Texte, Arbeitsblätter, Hőren, Lieder, Videos ).

(www.gorthe.de) /stan na dzień 19.12.2014/

2. Literarische Texte im Unterricht – Märchen – Herausgegeben von Karlhans Frank, Goethe-Institut München

3. Literarische Texte im Unterricht – Märchen – Aufgaben und Übungen, DiethelmKaminski, Goethe-Institut, München

4. Kindergedichte-Schőne und lustige Gedichte oder Sprüche für Kinder – sortiert nach Anlässen und Themen, wie z.B.  –Weihnachten, -Ostern,  -Tiere und Naturgedichte,   -Abzählreime,  -sonstige Gedichte:Kniereiter, Rätsel

www.heilpaedagogik-info.de/kindergedichte /stan na dzień 19.12.2014/

5. Aliens Homepage-Gedichte-neue Kindergedichte

www.aliena.de/lyrics/gedichte/kinderneu.html /stan na dzień 19.12.2014/

6. kindergedichte u. Kinderlieder z.B.

- Kaspar (Singspiel)

- Kleine Maus (Gedicht)

- Vom RiesenTimpetu (Stehgrifspiel)

- Himpelchen und Pimpelchen (Fingerspiel)

- Die Schritte (Gedicht von Albrecht Goes)

www.nostalgie.beepworld.de/kindergedichte.html /stan na dzień 19.12.2014/

7. Kindergedichte – Geschichten für Jung und Alt (Schatz deutscher Kindergedichte)

www.joachim-groesser.jimdo.com/kindergedichte /stan na dzień 19.12.2014/

8. Kindergedicht, Kindergedichte-Gedicht für alle Fälle z.B. Kindergedichte mit viel Spaß, Kinderreime u.- lieder, Kindersprachspiele u. – rätsel, Fabel in Gedichtform

www.gedichte-fuer-alle-faelle.de/kindergedichte /stan na dzień 19.12.2014/

9. M.Ende, „Die Geschichte von der Schüssel und dem Lőffel „

10. Wilhelm Busch, „ Max und Moritz“, - Bildergeschichte

11. Waldemar Bonsels , „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“.

12. Erich Kästner, „ Emil und Dedektive“, „Pünktchen Anton“.

Literatura uzupełniająca

1. WIELKI  ILUSTROWANY SŁOWNIK niemiecko-polski, Walt Disney, Polska Oficyna Wydawnicza”BGW”, Warszawa

2. Grammatikbogen, Fiktionale Texte mit Aufgaben und Lősungsschlüsseln für den Unerricht Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt

3. Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, VERLAG  FÜR   DEUTSCH.

4. Wőrter und Gegenwőrter, Antonyme der deutschen Sprache, Eine Sammlung von Wortpaaren zum sprachlichen Ausdruck dialektischer und logischer Gegensätze; Chr.Agricola, E.Agricola.

5. Jan Piprek – Juliusz Ippoldt, Wielki słownik niemiecko – polski / polsko – niemiecki

6. Słowniki online: - pl.pons.com;   - pl.bab.la;   7. de.wikipedia.org

8.Deutsch Aktuell – Magazyn dla uczących się języka niemieckiego; Wydawca: COLORFUL  MEDIA,ul.Lednicka 234, 60-413 Poznań / www.colorfulmedia.pl / /stan na dzień 19.12.2014/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:41)