SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka praktyczna języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka praktyczna języka angielskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-GPJA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Burchardt
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest opanowanie kompetencji gramatycznej na poziomie B2 koniecznej do prowadzenia zajęć z grupami przedszkolnymi i klasami I –III szkoły podstawowej, wykształcenie umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi języka angielskiego, poznanie terminologii i pojęć związanych z opisywaniem różnych aspektów gramatyki angielskiej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na B1+/B2.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia gramatyczne i terminologia. Rzeczowniki (liczba pojedyncza, mnoga; policzalne, niepoliczalne; złożone; nominalizacja; funkcja przymiotnikowa rzeczowników, dopełniacz saksoński). Przedimki (rodzaje przedimków, użycie przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi). Przymiotniki (funkcja i pozycja w zdaniu, stopniowanie). Przysłówki (tworzenie, rodzaje, pozycja w zdaniu, stopniowanie). Czasowniki (rodzaje czasowników, formy osobowe, bezosobowe, czasowniki przechodnie, nieprzechodnie; regularne, nieregularne; czasowniki posiłkowe; czasy gramatyczne, użycie czasów w zdaniach czasowych, warunkowych, mowa zależna). Przyimki (miejsca, czasu, wyrażenia przyimkowe).

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia  produkcyjne, prezentacja treści gramatycznych (metoda indukcyjna), gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

 Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Wykład zaliczenie na podstawie: aktywnej obecności (20% składowej zaliczenia), dyskusji studentów (20% składowej zaliczenia)  i sprawdzianu (60% składowej zaliczenia),

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń (50% składowej zaliczenia) i wykładów (50% składowej zaliczenia)

Literatura podstawowa

Thomson A.J., Martinet A.V., A practical English Grammar, Oxford University Press, 1991.

Graver B.D., Advanced English Practice, OUP, 1991.

Swan M.,  Practical English Usage, OUP, 1995.

Vince M., Sunderland P., Advanced Language Practice, English Grammar and Vocabulary, MacMillan, 2003.
 

Literatura uzupełniająca

Matasek M., English Advanced Vocabulary and Structure Practice, Altravox Press, 1997.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridga University Press 2012.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:51)