SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wczesnego nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego nauczania języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-MWNJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Kubrak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest metodyczne przygotowanie studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć  języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I - III, do stosowania w środowisku szkolnym adekwatnych do wieku uczniów aktywizujących metod i technik nauczania języka obcego oraz do zapoznania się z podstawowymi teoriami wczesnego nauczania  języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2.

Zakres tematyczny

Omówienie metod nauczania języka niemieckiego.

Techniki rozwijające sprawność mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu w nauczaniu języka obcego: gry, zabawy, teatr, drama, pantomima, piosenki, wierszyki, rymowanki, dryle językowe, teksty narracyjne, zajęcia plastyczne, projekty językowe, wykorzystanie multimediów).

Planowanie procesu nauczania (syllabus, etapy lekcji, konspekt).

Opracowywanie materiałów dydaktycznych, sterowanie interakcją, kierowanie klasą.

Testowanie i ocenianie.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, burza mózgów, obserwacja nagranej lekcji, inscenizacja, gry dydaktyczne, dyskusja, ćwiczenia produkcyjne.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- przygotowanie portfolio z konspektami lekcji.  

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Wykład zaliczenie na podstawie: aktywnej obecności (20% składowej zaliczenia), dyskusji studentów (20% składowej zaliczenia)  i sprawdzianu (60% składowej zaliczenia),

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń (50% składowej) i z wykładów (50% składowej)

Literatura podstawowa

  1. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa, 2005
  2. Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2006
  3. Pfeiffer, W., :Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros, 2001
  4. Helbig, G., Götze, L., Henrici, G., Krumm H.-J.: Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin, New York 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Weigmann, J.: Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning, 1996.      
  2. Henrici, G., Riemer, C.: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:43)