SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening komunikacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening komunikacji
Kod przedmiotu 15.0-WP-TZZAOD-TK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych

Poznanie pojęcia i mechanizmów rządzące komunikacja międzyludzką

Nauczenie się lepiej słuchać swojego rozmówcę i tworzyć lepszy klimat rozmowy

Zdobycie umiejętność posługiwania się precyzyjnymi wypowiedziami, komunikującymi (twoje) myśli, intencje i zamiary

Jak zakomunikować swoje krytyczne zdanie w sposób konstruktywny a nieraniący odbiorcę.

Wymagania wstępne

Aktywny udział w warsztatach

Zakres tematyczny

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Kontakt interpersonalny

Kontakt intrapsychiczny

Techniki Gestaltowskie wykorzystywane w komunikacji

Świadomość jako nadrzędny cel Gestaltu

Metody kształcenia

Trening komunikacyjny, zadania indywidualne uczestników treningu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo (50%) oraz pozytywna ocena z prac objętych programem (50%).

Literatura podstawowa

Herriger C., Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, Wyd. ASTRUM, 2004

Leathers D.G.: Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. PWN, Warszawa 2007

Retter H.: Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP, Gdańsk 2005

Tierney E., Doskonalenie międzyludzkiej komunikacji na 101 sposobów, Wyd. IFC Press, 2000

Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna. Postawa Mimika Gest, Wyd. ASTRUM, 1999

Tierney E., 30 minut dla skutecznej komunikacji, czyli jak być rozumianym przez innych, Wyd. KOS, 2002

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mgr Marek Szczęsny


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:14)