SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening umiejętności prospołecznych (wola, empatia, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening umiejętności prospołecznych (wola, empatia, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem)
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-TUP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, dzięki wykorzystaniu technik twórczego myślenia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Techniki twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu komunikacji.

Omawianie propozycji studentów.

Praca i komunikacja w grupie.

Łagodzenie napięć poprzez różne formy relaksu.

Rozwiązywanie niepokojących problemów.

Role grupowe.

Wystąpienia publiczne i prezentacje.

Metody kształcenia

warsztaty praktyczne

studium przypadku

pogadanki i dyskusje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w warsztatach, przygotowanie się do zajęć (50%) oraz dobraniu i zastosowaniu modelu relacyjnego adekwatnie do kontekstu sytuacji (udział w symulowanej sytuacji społecznej) (50%).

Literatura podstawowa

Grzesiuk L., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2001

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

Literatura uzupełniająca

Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk 1999

Nęcka E., Trening twórczości, PTP, Olsztyn 1992

Stewart J, Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

Uwagi

Przygotowała: Mgr Diana Owsianka


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:17)