SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Profilaktyka i terapia uzależnień - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Profilaktyka i terapia uzależnień
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-PiTU
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie słuchaczy w podstawowe zagadnienia z profilaktyki uzależnień i omówienie podstawowych koncepcji profilaktycznych i programów z profilaktyki uzależnień

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii oraz wiedzy ogólnej z zakresu uzależnień

Zakres tematyczny

1. Profilaktyka uzależnień w naukach społecznych – ujęcie teoretyczne.

2. Koncepcje, modele, poziomy profilaktyki uzależnień.

3. Koncepcja harm reduction w Polsce.

4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy i metody zapobiegania uzależnieniem.

5. Programy profilaktyczne.

Metody kształcenia

Metoda grupowa, burza mózgów, dyskusja, dyskusja, metoda ćwiczeniowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Prezentacja multimedialna dotycząca zagadnienie uzależnienia.

Literatura podstawowa

Gaś Z., Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993

Jędrzejko M., Marek Walancik, Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. Wydawnictwo: Aspra JR F.H.U

Pospiszyl I., Patologie społeczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008

Woronowicz B., Uzależnienie. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina. Poznań 2009

Literatura uzupełniająca

Carson R.,Butcher J.,Mineka S., Psychologia zaburzeń. T.1, GWP Gdańsk 2003

Kozłowski M., Moja heroina. Świadectwo psychiatry. Wyd. Znak Kraków 2004

Mellody P., Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. Agencja Wyd. J.Santorski. Warszawa 1993

Mieścicka L., Pracoholizm,  Inst..Psych. Zdrowia PTP, Warszawa 2002

Rogala-Obłędowska J., Przyczyny  narkomani. UW Instytut Nauk Społecznych, Warszawa 1999

Zagórski ST.- wywiad z prof. J. Vetulanim: Zło tkwi w nas, a nie w substancji.

Uwagi

Przygotowała: mgr Monika Kaczmarczyk


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:22)