SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niedostosowanie społeczne dzieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niedostosowanie społeczne dzieci
Kod przedmiotu 05.9-WP-EPiW-NiSD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student posiądzie wiedzę na temat zjawiska niedostosowania społecznego i jego interpretacji naukowej w różnorodnych koncepcjach teoretycznych. Pozna przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, sposoby funkcjonowania osób niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Ponadto zdobędzie wiadomości odnoszące się do diagnozy niedostosowania społecznego, resocjalizacji i profilaktyki.

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja w problemach patologii społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Etapy i stadia niedostosowania. Rodzaje niedostosowania i jego objawy.

Przyczyny niedostosowania społecznego dzieci - wpływ czynników biopsychicznych, przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym. Społeczne uwarunkowania niedostosowania (m.in. bezrobocie, bezdomność, ruchliwość społeczna rodziny, sieroctwo społeczne).

System opieki i profilaktyki nad dzieckiem niedostosowanym społecznie.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład dyskusyjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena indywidualnej analizy dziecka niedostosowanego społecznie, określając jego przejawy i przyczyny.

Literatura podstawowa

  1. Gaś Z. Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006, WSiP;
  2. Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne. Warszawa 1972;
  3. Kuberska-Gaca K., Gaca A. Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca

1.         Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2000;

2.         Moczydłowska J, Pełczyńska J, Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Rzeszów 2004, FOSZE.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 14-09-2017 11:03)