SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji plastycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji plastycznej
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-WyPT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Patrycja Wilczek-Sterna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i przykładami zaczerpniętymi z obszaru sztuk wizualnych oraz przybliżenie technik plastycznych;
  • Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności manualnych;
  • Nauka analizy i wyciągania wniosków na podstawie powstałych prac i przykładów zrealizowanych warsztatów twórczych.

Wymagania wstępne

Wiedza zawarta w programie nauczania przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Zakres tematyczny

     1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu – problem linii, kreski, plamy, barwy, proporcji, akcentu i symboliki barw;

     2. Kompozycje liternicze – podstawowe informacje na temat typografii tekstu i projektowania graficznego;

     3. Opracowanie własnego logo;

     4. Zapoznanie z techniką grafiki warsztatowej – szablonem;

     5. Opracowanie projektu z dziedziny sztuki użytkowej – aplikacje na koszulkach;

     6. Symetria osiowa – wycinanka łowicka;

     7. Płaskorzeźba – formy wykonane z masy solnej (ozdoby świąteczne);

     8. Ekspresja i emocje wyrażane poprzez sztukę – przykłady i założenia sztuki abstrakcyjnej (prace wykonane techniką pasteli olejnych);

     9. Nauka kadrowania, komponowania, oprawiania i eksponowania prac plastycznych;

     10. Warsztaty twórcze – przykłady autorskich scenariuszy omówione przez prowadzącego;

     11.  Propozycje scenariuszy opracowane przez studentów – wykorzystanie w kreatywny sposób technik plastycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, opis, burza mózgów, pogadanki, dyskusje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć niezbędnych materiałów, pozytywna ocena z prezentacji i omówienia prac, pozytywna ocena wypowiedzi ustnej na temat podstawowych terminów i zagadnień plastycznych.

Literatura podstawowa

1.      W. Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1998.

2.      Stefan Szuman, Sztuka dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

3.     Anna Trojanowska, Dziecko i plastyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

1.      Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999

2.     Edward Nęcka, Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

3.     Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 14-09-2017 11:03)