SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej
Kod przedmiotu 12.2-WP-EA-PND
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychiatrii i neurologii dziecięcej pod kątem diagnozowania spektrum zaburzeń autystycznych

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

WYKŁADY: 1) Fazy rozwoju dziecka. 2) Klasyfikacja chorób, zaburzeń psychicznych i zespołów neurologicznych. 3) Etiologia całościowych zaburzeń rozwoju.  3) Diagnostyka różnicowa (psychiatria i neurologia). 4) Postępowanie z pacjentem z ASD. 5) Terapie zgodne z EBM. 

ĆWICZENIA: 1) Rozpoznawanie całościowych zaburzeń rozwoju. 2) Analiza klasyfikacji DSM i ICD pod kątem spektrum zaburzeń autystycznych. 3) Zaburzenia towarzyszące ASD a diagnostyka różnicowe: zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe.

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupie, praca z tekstem 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: kolokwium z treści wykładów. Kryteria oceny: 3.0 (70%); 4.0 (80%); 5.0 (90%)

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna na temat wybrany przez studenta

Ocena ostateczna:  średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Literatura podstawowa

1. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, red. L. Korzeniowski, Warszawa 1986.

2. Neurologia- myślenie kliniczne, red. R. Mazur, W. Nyka, Gdańsk 1998.

3. Neurologia, red. Victor M., Ropper A.H., Lublin 2003.

4. Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży, Karków 1996.

5. Psychiatria wieku rozwojowego, red. A. Popielarska,  M. Popielarska,  Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Bilkiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2003.

2. Fascynujący mózg - walka z chorobami psychicznymi w epoce genomu, red. Andreasen N.C., Lublin 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 16:41)