SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii rozwoju - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii rozwoju
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-PPR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wieloaspektowym ujmowaniem zmian rozwojowych w cyklu życia człowieka, uwrażliwianie na zmienność i różnorakie uwarunkowania aktywności jednostki, wyjaśnianie obserwowanych u ludzi wzorów rozwoju.

Wymagania wstępne

Znajomość psychologii ogólnej

Zakres tematyczny

Pojęcie rozwoju. Zmienność zachowania a rozwój jednostki. Modele zmian rozwojowych

 • Ciągłość czy nieciągłość w rozwoju.
 • Etapy rozwoju
 • Zadania rozwojowe
 • Kryzysy rozwojowe
 • Zróżnicowanie podejść interakcyjnych do ujmowania czynników rozwoju

Rozwój w okresie prenatalnym, noworodkowym i niemowlęcym

 • Rozwój układu nerwowego
 • Rozwój percepcyjny
 • Rozwój motoryczny
 • Inteligencja sensomotoryczna
 • Pierwotna i wtórna intersubiektywność

 Rozwój w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa

 • Rozwój fizyczny i motoryczny
 • Rozwój poznawczy
 • Rozwój funkcji językowych. Mowa dziecka
 • Interakcje społeczne dziecko-dorosły i dziecko-dziecko
 • Rozwój osobowości. Rola stylów wychowania
 • Rozwój moralny
 • Kształtowanie się gotowości szkolnej
 • Kryzysy w rozwoju dziecka (ich przebieg i skutki)

 Rozwój w okresie dorastania

 • Zadania okresu dorastania i istota kryzysu adolescencyjnego
 • Zmiany rozwojowe w zakresie Soma, Psyche, Polis
 • Kształtowanie się tożsamości w okresie dorastania
 • Manifestacja poczucia odrębności
 • O tożsamości negatywnej w procesie rozwoju
 • Zaburzenia rozwoju w okresie dorastania

  Rozwój w okresie dorosłości wczesnej, środkowej i późnej

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnej, środkowej i późnej dorosłości
 • Zmiany biologiczne i psychiczne w okresie dorosłości
 • Zmiany relacji społecznych w okresie dorosłości. Nowe role dorosłych
 • Kryzysy dorosłości i ich źródła
 • Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dorosłości

Metody kształcenia

Praca z podręcznikiem, dyskusja w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie minimum 70% punktów z testu wiedzy z podstaw psychologii rozwoju. 

Literatura podstawowa

 1. Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziólkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. (W:) J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2 (s. 95-292). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
 2. Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju (rozdziały 6, 7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1. Zagadnienia ogólne (rozdziały 1, 5, 6,7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

 1. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 2. Bokus, B., Shugar, G.W. (2007). Psychologia języka dziecka – stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy. W: B. Bokus, G.W. Shugar (red.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy (s. 9-32). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 17:25)